Ngày công ty giáo toàn nước 20/11 đã sắp tới rồi.

Bạn đang xem: Academic record là gì

Hôm nay hãy thuộc FreeTalk English khám phá nhữngtrường đoản cú vựng tiếng Anh chuyên ngành dạy dỗ nhé!

quý khách hàng cũng có thể dựa vàotự vựng tiếng Anh siêng ngành giáo dụcsau đây đểgiới thiệu về nghề giáo bởi giờ Anh, haykể cho 1 tín đồ bạn quốc tế làm sao kia về giáo viên giỏi ngôi trường cơ mà các bạn đã/đang/vẫn theo học.

Ngoàitrường đoản cú vựng đơn lẻ về giáo dục, nội dung bài viết này đã cung cấp nhữngcụm từ bỏ giờ đồng hồ Anh về giáo dục.

Cụm từ bỏ giờ Anh về giáo dụccũng cónhiều các từ bỏ đồng nghĩa tương quan kháchoàn toàn có thể sửa chữa thay thế. Cùng tìm hiểu nhé!

*

FreeTalk English - Tiếng Anh giao tiếp trực tuyến đường. Nói được giờ đồng hồ Anh chỉ sau 63 ngày. Đăng kí nhận khám nghiệm trình độ chuyên môn miễn tầm giá tại:https://mongkiemthe.com/

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: cỗ giáo dụcteacher /ˈtiːtʃər /: thầy côClassroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: cô giáo đứng lớpTrain /treɪn/

Training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo

Student /ˈstjuːdənt/: sinc viênPupil /ˈpjuːpl/: học tập sinhTeacher training /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ /: huấn luyện giáo viênDistance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: huấn luyện và giảng dạy tự xaVocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo và giảng dạy nghềClass management /klæs ˈmænɪdʒmənt /:điều hành và quản lý lớp họcAcademic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /

Grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /

Results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /

bảng điểm

Certificate /sərˈtɪfɪkət /

Completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət /

Graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /

bằng, chứng chỉ

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấpCredit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /

Credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /

căn bệnh thành tích

Write /raɪt/, develop /dɪˈveləp/: biên soạn (giáo trình)Professional development /prəˈfeʃənl dɪˈveləpmənt /:phát triển siêng mônDistrict department of education /ˈdɪstrɪkt dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn /:chống giáo dụcTeaching /ˈtiːtʃɪŋ / staff room /stæf ruːm /: phòng nghỉ giáo viênDepartment of studies /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈstʌdiz/: chống đào tạoHall of fame /hɔːl əv feɪm /: chống truyền thốngProvincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/:ssống giáo dụcEducation inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər /:tkhô giòn tra giáo dụcA plethora of sources /ə ˈplɛθərə ɒv ˈsɔːsɪz/:vô số các mối cung cấp tứ liệuAbolish /əˈbɒlɪʃ/, erase /ɪˈreɪz/, eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/: xoá bỏ/ huỷ bỏAccredit /əˈkrɛdɪt/ Accreditation /əˌkrɛdɪˈteɪʃən/: kiểm tra chất lượngArray of archived documents /əˈreɪ ɒv ˈɑːkaɪvd ˈdɒkjʊmənts/: một dãy những bốn liệu lưu lại trữSocialization of education /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn əv ˌedʒuˈkeɪʃn/:buôn bản hội hóa giáo dụcComplementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn / :vấp ngã túc văn hóaResearch report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/, paper /ˈpeɪpər/, article /ˈɑːrtɪkl /: báo cáo khoa họcCut class /kʌt klæs/ (v): trốn họcPlay truant / pleɪ ˈtruːənt/(v) :trốn họcComplementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn /: bổ túc văn hóaColleges /ˈdʒuːniər ˈkɑːlɪdʒ/: Trường cao đẳngCandidate-doctor of science /ˈkændɪdət ˈdɑːktər əv ˈsaɪəns /:Phó Tiến sĩService education /ˈsɜːrvɪs ˌedʒuˈkeɪʃn /: Tại chứcPost-graduate courses / poʊst ˈɡrædʒuət kɔːrsɪs/: nghiên cứu và phân tích sinh37. Lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/:bài họcExercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài xích tậpDrop out (of school) /drɑːp aʊt:học sinh bỏ họcMark /mɑːrk /; score /skɔː /:chấm bài, chnóng thiSyllabus /ˈsɪləbəs /(pl.

Xem thêm: Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Tiếng Anh Là Gì ? Tìm Hiểu Ngay

syllabuses)
: công tác (bỏ ra tiết)Curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. curricula): công tác (khung)Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/,

subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /

cỗ môn

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: công ty nhiệm cỗ môn (trưởng cỗ môn)Request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: solo xin nghỉ (học, dạy)Plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo vănTeaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy họcPass (an exam) /pæs/: đỗClass observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờTake /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thiRealia /reɪˈɑːliə /: giáo cố trực quanCourse ware /kɔːrs wer /: giáo trình điện tửTutor /tuːtər/: cô giáo dạy dỗ thêm

*

FreeTalk English - Tiếng Anh giao tiếp trực đường. Nói được giờ đồng hồ Anh chỉ sau 63 ngày. Đăng kí thừa nhận đánh giá trình độ chuyên môn miễn chi phí tại:https://mongkiemthe.com/

Visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər /

Visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/

giáo viên thỉnh giảng

Homework /ˈhoʊmwɜːrk /: bài tập về nhàLesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo ánBirth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy knhị sinhConduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểmheadmaster /ˌhedˈmæstər /

headmibao tay /ˌhedˈmɪstrəs/

hiệu trưởng

School records /skuːl ˈrekərd/

Academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/

School record book /skuːl ˈrekərd bʊk/

học tập bạ

Materials /məˈtɪriəlz/: tài liệuPerformance /pərˈfɔːrməns /: học lựcTerm /tɜːrm / (Br)

Semester /sɪˈmestər/ (Am)

học tập kỳ

Teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp/

Conference /ˈkɑːnfərəns/

hội thảo giáo viên

Campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trườngTest /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm traHall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br)

Dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am)

ký túc xá

Skill /skɪl/: kỹ năngGraduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ tốt nghiệpCertificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ vạc bằngBreak / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ ngơi giải lao (giữa giờ)Summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: ngủ hèExtra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: nước ngoài khóaEnroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /:số lượng học viên nhập họcEnrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập họcBest students’ contest /best ˈstuːdnts ˈkɑːnkiểm tra /: thi học sinh giỏiUniversity/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinh ĐH, cao đẳngHigh school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp THPTFinal exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi giỏi nghiệpObjective thử nghiệm /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệmSubjective sầu chạy thử /səbˈdʒektɪv test/: thi tự luậnCandidate /ˈkændɪdət /: thí sinhPractice /ˈpræktɪs/, hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hànhPracticum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của giáo viên)Integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/, integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/: tích hợpNursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm nonKindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/: chủng loại giáoPrimary /ˈpraɪmeri /

elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /);

primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/

tè học

Lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /

middle school /ˈmɪdl skuːl /

junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở

Upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/

high school /haɪ skuːl/

secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/

trung học tập phổ thông

Day school /deɪ skuːl/: ngôi trường bán trúState school /steɪt skuːl/: trường công lậpBoarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl /: trường nội trúPrivate school /ˈpraɪvət skuːl/: trường bốn thụcFail (an exam) /feɪl /: trượtOptional /ˈɑːpʃənl /: trường đoản cú chọnElective sầu /ɪˈlektɪv/: từ bỏ lựa chọn bắt buộcUniversity /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/: Đại họcPh.D. (doctor of philosophy /ˈdɑːktər əv fəˈlɑːsəfi /),

doctor /ˈdɑːktər /: tiến sĩ

Master /ˈmæstər /: thạc sĩĐối cùng với tác dụng học tập:

A: Excellent /ˈɛksələnt/ - giỏi

B: Good /gʊd/ - khá

C: Average /ˈævərɪʤ/ - Trung bình

D: Below average /bɪˈləʊ ˈævərɪʤ/ - vừa đủ yếu

F: Poor/Weak /pʊə/ /wiːk/- yếu

Đối với hạng giỏi nghiệp:

Pass /pæs /: trung bình

Svào pass /strɒŋ pɑːs/: trung bình khá

Credit /ˈkredɪt/: khá

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: giỏi

High distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: xuất sắc

Full-time /fʊl-taɪm/ Chính quyPart-time /pɑːt-taɪm/ Vừa làm vừa họcDistance learning /ˈdɪstəns ˈlɜːnɪŋ/ Học trường đoản cú xaGuided self-learning /ˈgaɪdɪd sɛlf-ˈlɜːnɪŋ/ Tự học được bố trí theo hướng dẫn

Mong rằng từ bỏ vựng tiếng Anh chăm ngành giáo dục giúp bạn gọi rộng vềngành giáo dụccũng giống như tất cả thêm cho mìnhphần đông từ vựng, các từ bỏ giờ Anh về dạy dỗ nhé!

FreeTalk English - Tiếng Anh giao tiếp trực đường. Nói được giờ Anh chỉ với sau 63 ngày. Đăng kí nhận soát sổ trình độ chuyên môn miễn phí tại:https://mongkiemthe.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *