Mệnh đề if trong giờ Anh (if-clauses) được vận dụng trong câu đk (conditional sentences). Đây là một trong chủ điểm đặc biệt quan trọng trong giờ đồng hồ Anh. Để phân minh và sử dụng đúng những loại câu điều kiện, họ cần dấn diện được ngữ cảnh cùng thì của các vế (mệnh đề) trong câu. Dưới đấy là bài tập bao gồm 50 câu, được phân chia theo từng phần để giúp đỡ bạn luyện tập với những loại câu điều kiện.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 1 2


Trước khi “bắt tay” làm bài xích tập, bạn chắc chắn là sẽ ước ao ôn tập lại một lượt kỹ năng về câu đk để hoàn toàn có thể dễ dàng vận dụng một cách thiết yếu xác.

Bên cạnh đó, Language link Academic lưu ý một số công ty điểm ngữ pháp bạn cần nắm vững để sở hữu thể chinh phục mọi bài bác tập câu đk “chỉ vào một nốt nhạc”:

Phần 1. Mang đến dạng đúng của cồn từ trong ngoặc cùng với câu đk loại 1

If I (study), I (pass) the exams.If the sun (shine), we (walk) into town.If he (have) a temperature, he (see) the doctor.If my friends (come), I (be) very happy.If she (earn) a lot of money, she (fly) khổng lồ New York.If we (travel) to Hanoi, we (visit) the museums.If you (wear) sandals in the mountains, you (slip) on the rocks.If Giang (forget) her homework, the teacher (give) her a low mark.If they (go) khổng lồ the disco, they (listen) khổng lồ loud music.If you (wait) a minute, I (ask) my parents.

Phần 2. Mang đến dạng đúng của động từ trong ngoặc cùng với câu đk loại 2

If I (come) trang chủ earlier, I (prepare) dinner.If we (live) in HCMC, my boyfriend (visit) us.If Tung and Thanh (be) older, they (play) in our football team.If he (be) my friend, I (invite) him lớn my birthday party.If Xuan (study) harder, she (be) better at school.If they (have) enough money, they (buy) a new car.If you (do) a paper round, you (earn) a little extra money.If Minh (get) more pocket money, he (ask) Lam out for dinner.If we (win) the lottery, we (fly) to lớn London.If I (meet) Brad Pitt, I (ask) for his autograph.

Phần 3. Mang đến dạng đúng của hễ từ vào ngoặc với câu đk loại 3

If the weather (be) nice, they (play) football.If we (go) lớn a good restaurant, we (have) a better dinner.If An (learn) more words, he (write) a good report.If the boys (take) the bus to school, they (arrive) on time.If the teacher (explain) the homework, I (do) it.If they (wait) for another 10 minutes, they (see) the pop star.If the police (come) earlier, they (arrest) the burglar.If you (buy) fresh green vegetable, your salad (taste) better.If Alex (ask) me, I (email) the documents.If he (speak) more slowly, Peggy (understand) him.

Phần 4. đến dạng đúng của cồn từ trong ngoặc

Đáp án:

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

1. Study/will pass 2. Shines/will walk 3. Has/must see 4. Come/will be 5. Earns/will fly 6. Travel/will visit 7. Wear/may slip 8. Forgets/will give 9. Go/have to

10. Wait/will ask

11. Came/would prepare 12. Lived/would visit 13. Were/would play 14. Were/would invite 15. Studied/would be 16. Had/could buy 17. Did/could earn 18. Got/could ask 19. Won/would fly

20. Met/would ask

21. Had been/could have played 22. Had gone/would have had 23. Had learnt/could have written 24. Had taken/could have arrived 25. Had explained/could have done 26. Had waited/might have seen 27. Had come/could have arrested 28. Had bought/would have tasted 29. Had asked/would have emailed

30. Had asked/could have understood

31. Will have 32. Looked 33. Had fed 34. Could understand 35. Would arrive 36. Would have had 37. Swim 38. Press 39. Had asked 40. Would call/were 41. Listened 42. Could have fallen 43. Had been 44. Won’t dry out 45. Gave 46. Wouldn’t have taken 47. Won’t find 48. Had used 49. Would visit

50. Would read

Sau khi đang thành thục Mệnh đề IF cùng với 50 câu bài bác tập nổi bật tổng hợp bởi vì Language liên kết Academic, chúng ta có thể cũng thân thiết đến:

Tham khảo về các khóa học tập tiếng Anh kết quả tại: https://llv.edu.vn/. Liên tiếp theo dõi thư viện và fanpage của Language link Academic để nhận những bài học, bộ bài tập cùng mẹo học tiếng Anh tác dụng nhé!

Cùng quan sát và theo dõi thêm series bài xích tập ngữ pháp tổng hợp bởiLanguage link Academic:

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay Bộ tư liệu học giỏi tiếng Anh độc quyền của Language links Academic (cập nhật 2020)!


*

Kiểm tra giờ đồng hồ Anh miễn phí ngay lập tức cùng chuyên gia khảo thí đến từ anh quốc & nhận thêm những phần tiến thưởng hấp dẫn!


*

*

Làm bài bác tậpcâu đk loại 1 2 3

CẤU TRÚC CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN

Trước khi ban đầu một số bài tập câu điều kiện loại 1 2 3 giúp học sinh thực hành, hãy thuộc nhắc lại đôi điều cơ phiên bản về cấu tạo của câu điều kiện.

Câu điều kiện loại 1:

If + S + VHTĐ, S + will/can (not) + Vinf…

Câu đk loại 2:

If + S + VQKĐ, S + would/could (not) + Vinf…

Câu điều kiện loại 3:

If + S + had + Ved/PII, S + would/could + have + Ved/PII…

Exercise 1: Chia những động từ sau

1.If today _______ (tobe/not) cold, we would go swimming.

2. If I throw an object away, it _______ (drop).

3. If Hoang ______ (tobe) to lớn study harder, he would get good marks.

4. If Kim _______ (tobe/not) lazy, she wouldn’t have failed her exam.

5. If they _______ (go/not) khổng lồ her birthday buổi tiệc nhỏ tomorrow, they would be very angry.

6. If Lin (know) ________ his father’s telephone number, I would give it to you.

7. If I learnt English harder, I ________ (pass) the kiểm tra yesterday.

8. If phái nam _______ (see) her, he would have said ‘hello’.

9. If my sister ______ (miss) the bus, she would have been late for her interview.

10. If it don’t rain, I and my best friends ___________ (go) out.

Exercise 2:Bài tập viết lại câu làm thế nào cho nghĩa ko đổi, yêu cầu sử dụng mệnh đề If

1.It rains all day so Jim don’t join in the game.

➔ If ________________________________.

2. Leave me alone or she’ll stay at home.

➔ If ________________________________.

3. My mother couln’t go to lớn the concept because she was so busy.

➔ If ________________________________.

4. I didn’t buy this house because I didn’t have enough money.

➔ If ________________________________.

5. Ken ate many ice creams so he felt sick.

➔ If ________________________________.


6. In the snowy weather, they don’t go to school.

Xem thêm: Bảng Chiều Cao Của Nam Và Nữ Từ 8 Đến 18 Tuổi Theo Tiêu Chuẩn Who

➔ If ________________________________.

7. His sister doesn’t speak English. She won’t get the job.

➔ If ________________________________.

Exercise 3: Tìm với sửa lỗi không đúng trong câu mặt dưới.

1.He wouldn’t drink this wine if I was him.

2. They’d go abroad in the winter if they don’t have a young baby.

3. If his leg was broken, it would hurt more.

4. Hoa wouldn’t have some money if she didn’t work.

5. Wind’ll have a look. If he finds it, he would give it lớn her.

Exercise 4: lựa chọn 1 đáp án đúng nhất bên dưới.

1.If Lun goes lớn the picnic, she _______ a present.

A. Takes B. Take

C. Would take D. Will take

2. If he ________ that you were ill yesterday, he’d have gone to lớn see you.

A. Knew B. Know

C. Has known D. Had known

3. If they go out next week, they _______ off the fans.

A. Will turn B. Turn

C. Would turn D. Turns

4. If she _______English, she would have gone to lớn England.

A. Gone B. Had studied

C. Studied D. Studies

5. My grandparents _________ if they had more money.

A. Travel B. Will travel

C. Would travel D. Travels

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1.weren’t (do mệnh đề sau phân tách ở vượt khứ – câu đk loại 2)


2. Will drop (do mệnh đề trước phân chia ở thì lúc này đơn – câu điều kiện loại 1)

3. Were (do mệnh đề sau chia ở quá khứ – câu điều kiện loại 2)

4. Weren’t (do mệnh đề sau chia ở quá khứ – câu đk loại 2)

5. Didn’t go (do mệnh đề sau chia ở quá khứ – câu đk loại 2)

6. Knew (do mệnh đề sau phân tách ở thừa khứ – câu điều kiện loại 2)

7. Woulf pass (do mệnh đề trước phân chia ở thì vượt khứ đơn)

8. Saw (do mệnh đề sau phân chia ở vượt khứ – câu đk loại 2)

9. Had missed (do mệnh đề sau phân tách ở quá khứ chấm dứt – câu điều kiện loại 3)

10. Will go (do mệnh đề trước phân chia ở thì lúc này đơn – câu điều kiện loại 1)

Exercise 2:

1. If It didn’t rain all day, Jim could join in the game.

2. If she leaves me alone, she’ll stay at home.

3. If my mother hadn’t been so busy, she could have gone to lớn the concept.

4. If I had had enough money, I could buy this house.

5. If Ken had eaten many ice creams, he wouldn’t have felt sick.

6. If it weren’t snowy, they could go khổng lồ school.

7. If his sister spoke English, she would get the job.

Exercise 3:

1.was ➔ were (câu đk loại 2)

2. Don’t ➔ didn’t (câu đk loại 2)

3. Was ➔ were (câu đk loại 2)

4. Some ➔ any (câu phủ định không dùng some)

5. Would ➔ will (câu đk loại 1)

Exercise 4:

1.Chọn D (câu điều kiện loại 1)

2. Lựa chọn D (câu điều kiện loại 3)

3. Chọn A (câu điều kiện loại 1)

4. Lựa chọn B (câu đk loại 3)

5. Lựa chọn C (câu điều kiện loại 2)

Bài tập mệnh đề quan liêu hệ.Bài tập về thì hiện tại hoàn thành.Bài tập thì thừa khứ đơn.

Nhớ ghi nhớ định hướng và dứt bài tậpcâu điều kiện loại 1 2 3 bên trên. Loigiaihay.net xin chúc các bạn học tốt môn giờ Anh.

Bài Tập nước ngoài Ngữ -

Bài tập mệnh đề quan liêu hệ bao gồm đáp án

Bài tập về thì hiện tại tại chấm dứt có đáp án cố gắng thể

Bài tập về thì bây giờ đơn gồm đáp án

Bài tập về thì hiện nay tại tiếp tục có đáp án

Bài tập về thì quá khứ đơn có đáp án bỏ ra tiết

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *