Bài tập giờ Anh lớp 3 Unit 4: How old are you? gồm lời giải chi tiết gồm 10 bài xích tập cùng trên 50 câu hỏi đa dạng giúp bạn làm quen thuộc với những dạng bài tập Unit 4 lớp 3 để từ đó ôn tập để đạt điểm cao trong những bài thi giờ đồng hồ Anh 3.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 4


Bài tập giờ Anh 3 Unit 4: How old are you?

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. Two

B. Five

C. Number

2. A. This

B. Who

C. That

3. A. Home

B. School

C. Class

Exercise 2: Look at the picture & write the number

*
*

1. _________________________

2. _________________________

*
*

3. _________________________

4. _________________________

Exercise 3: Choose the correct answer

1. How ______ are you? - I’m ten years old

A. Age

B. Olds

C. Old

2. My father is ________ English teacher.

A. An

B. A

C. The

3. How bởi you _________ your name? - D-U-N-G

A. Spells

B. Spelling

C. Spell

4. ______ is this? - She’s my classmate, Annie

A. Who

B. What

C.

Xem thêm: Self-Worth Là Gì - Trái Nghĩa Của Self Worth

Where

5. Is that your ______, Tom?

A. Friends

B. Friend

C. Friendly

6. Who’s that? - It’s my ________

A. Teachers

B. Teacher

C. Taecher

7. How are you? - I’m very _______. Thank you

A. Good

B. Fine

C. Well

8. ______ is her name? - Her name is Jenny

A. What

B. How

C. Who

Exercise 4: Read the text & complete with the words in the box

seven

years

pupil

likes

friends

My name is Thang. I am a (1) ________ in class 3E. I am eight years old. I have four close (2) __________. This is Thanh. He is (3) __________ years old. He likes playing football. This is Lan. She is eight years old. She (4) _________ playing the piano. That boy is Tony. He is six years old. He is from America. And that girl is Anna. She is five (5) ______ old. I love my friends so much.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *