English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese mongkiemthe.comVietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) căn cứ noun Basis, foundation tất cả đầy đủ địa thế căn cứ nhằm tin vào thắng lợi there is enough foundation to believe sầu in success; belief in success is well-founded tóm lại bao gồm căn cứ a well-founded conclusion Base địa thế căn cứ hậu cần a logistics base căn cứ ko quân an air base địa thế căn cứ quân sự a military base verb To base oneself on địa thế căn cứ vào tình hình nhưng mà đề ra nhà trương basis; foundation Có đủ địa thế căn cứ nhằm tin vào chiến thắng There"s enough foundation to believe sầu in success; belief in success is well-founded Kết luận bao gồm căn cứ A well-founded conclusion Hoàn toàn không có căn cứ Totally groundless base Căn cứ đọng quân sự Army base Cnạp năng lượng cđọng hậu cần Supply base Căn uống cứ đọng không quân Air force base; Air base Căn uống cđọng thủy quân Naval base to lớn base oneself on... Cnạp năng lượng cứ vào tình trạng mà đưa ra công ty trương To base oneself on the situation to lớn lay down the policy Cnạp năng lượng cứ đọng vào điều 3 của quyết nghị Basing oneself on the article 3 of the resolution Căn cđọng theo lời knhị của chính nó, tôi đảm bảo nó tội trạng giật có vũ khí Given his statement, I"m sure he"s committed armed robbery

*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *