Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ mongkiemthe.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một giải pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Cáp treo tiếng anh là gì

The cable car has sadly been put out of action by the eruptions of 2001 và 2002 since the writing of this book.
It was turned down and, in the refusal, the application for a cable car was described as one for a "chair lift".
The station of the outline with the exit from the cable car, is at a height of 2212m above sầu sea level.
Horizontal travel by means of narrow gauge tramway or cable car is also much safer và can move sầu more people and ore than vertical elevators.
The two separate halves of the exposition were connected by commuter ferries and a specially created cable car.
Behind the temple proper is a cable car which takes tourists & pilgrims up lớn the top of the mountain and further temple buildings.
Các cách nhìn của các ví dụ ko miêu tả quan điểm của các chỉnh sửa viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press hay của các bên trao giấy phép.
*

lớn put flour, sugar, etc. through a sieve sầu (= wire net shaped like a bowl) to lớn break up large pieces

Về việc này


Xem thêm: Thời Gian Đào Tạo Hệ Cao Đẳng Học Bao Nhiêu Năm Thì Tốt Nghiệp Cao Đẳng Dược?

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Tiểu Đường Bao Nhiêu Là Cao? Nên Kiểm Soát Bằng Cách Nào? Làm Thế Nào Để Ổn Định Đường Huyết

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: GIÁO DỤC
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *