Để phục vụ vấn đề học giỏi giờ đồng hồ Anh lĩnh vực xây dừng cho người đi làm, AROMA xin chia sẻ bộ tự điển tiếng anh chăm ngành xây dựng về tên gọi chức vụ các bước vào nghành nghề dịch vụ kiến tạo. Các chúng ta cùng xem thêm nhé.


Bạn đang xem: Chủ đầu tư tiếng anh là gì

*

Xem thêm: Trần Nhà Thường Cao Bao Nhiêu, Góc Tư Vấn: Trần Nhà Cao Bao Nhiêu Là Vừa

People on site: Người sinh hoạt công trường

Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: Thiết bị thi công

Plants và equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng cùng thiết bị

Owner /’ounə/: Chủ đơn vị, Chủ đầu tư

Contracting officer: Viên chức quản lý hợp đồng

Owner’s representative sầu /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: thay mặt nhà đầu tư

Contracting officer’s representative: Đại diện viên chức làm chủ đúng theo đồng

Consultant /kən’sʌltənt/: Tư vấn

Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: Nhân viên giám sát

Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: Kiến trúc sư thường xuyên trú

Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát

Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng công trình xây dựng

Officer in charge of safe and hygiene: Viên chức phụ trách nát dọn dẹp an toàn lao hễ và môi trường thiên nhiên.

Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư bảo vệ hóa học lượng

Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường

Chief of construction group: team trưởng

Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng

Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ : Kỹ sư xây dựng

Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư thi công dân dụng

Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện

Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư cách xử lý nước

Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cấp cho nước

Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa

Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất

Surveyor /sə:’veiə/: Trắc đạt viên, khảo sát viên

Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: Dự tân oán viên

Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /tín đồ phát thảo

Craftsman /’krɑ:ftsmən/: Nghệ nhân

Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: Thủ kho

Guard /gɑ:d/= watchman: Bảo vệ

Worker /’wə:kə/: Công nhân

Mate /meit/: Thợ phụ

Apprentice /ə’prentis/: Người học tập câu hỏi

Laborer: Lao đụng phổ thông

Skilled workman: Thợ lành nghề

Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ

Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ nước ( thợ trát )

Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn đơn vị, coffa

Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn và ghế, trang trí nội thất

Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện

Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước

Steel-fixer: Thợ sắt ( cốt thnghiền )

Welder /weld/: Thợ hàn

Scaffolder /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

Contractor /kən’træktə/: Nhà thầu

Main contractor: Nhà thầu chính

Sub-contractor: Nhà thầu phụ


*

Giới thiệu về Tết bởi giờ Anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến độc nhất trái đất cần yêu cầu học tập, sử dụng,...

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *