IES CUNG CẤPhường GVNN KHÓA HỌC IES E.LEARNING LỊCH HỌC THƯ VIỆN TIN TỨC
xuất hiện Menu IES CUNG CẤPhường. GVNN KHÓA HỌC IES E.LEARNING LỊCH HỌC THƯ VIỆN TIN TỨC
*
*
*

Cùng IES học tập giờ Anh chăm ngành mang đến địa điểm hành chủ yếu nhân sự, đấy là một trong những địa chỉ không thể thiếu trong những cửa hàng. Và có khá nhiều tự vựng chuyên ngành mà lại địa điểm này liên tục áp dụng nhất là khi thao tác cho doanh nghiệp nước ngoài hoặc công tynhân sự bạn nước ngoài.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh vào làm chủ nhân sự với tuyển dụng

HR - Human Resources: mối cung cấp lực lượng lao động (nhân sự)

HR manager: trưởng phòng nhân sự

Strategic human resource management (SHRM)/strəˈtiːʤɪk ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪʤmənt/: Chiến lược quản ngại trị nhân sự

Recruit /rɪˈkruːt/: Tuyển dụng

Headhunt /ˈhedhʌnt/: Tuyển dụng tuấn kiệt (snạp năng lượng đầu người)

Recruitment agency /rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsi/: Shop chúng tôi tuyển chọn dụng

Vacancy /ˈveɪkənsi/: Vị trí trống, đề xuất tuyển mới

Job advertisement /dʒɑˈædvəːtaɪzmənt/: Thông báo tuyển dụng

*

Background kiểm tra /ˈbækɡraʊnd tʃek/: Việc xác minc lên tiếng về ứng viên

Labor law /ˈleɪbɚ lɔː/: Luật lao động

Corporate culture /ˈkɔːpərɪt ˈkʌlʧə/: Văn hóa doanh nghiệp

Organizational chart /ˌɔrɡənəˈzeɪʃənəl tʃɑːrt/: Mô hình tổ chức

Collective sầu agreement /kəˈlektɪv əˈɡriːmənt/: Thỏa ước lao động tập thể

Job applicant /dʒɑːb ˈæplɪkənt/: Người nộp đơn xin việc

Interview /ˈɪntəvjuː/: Phư vấn

Candidate /ˈkændɪdət/: Ứng viên

Job title /dʒɑːbˈtaɪtl/: Chức danh công việc

Probation /proʊˈbeɪ.ʃən/: Thời gian demo việc

Từ vựng tiếng Anh về những kỹ năng tuyển chọn dụng

Selection criteria /sɪˈlekʃən kraɪˈtɪər i ə/: Các tiêu chuẩn tuyển chọn chọn

Vi xử lý Core competence /kɔːrˈkɑːmpɪtəns/: Kỹ năng quan trọng yêu thương cầu

Soft skills /sɒft skɪls/: Kĩ năng mềm

Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: Năng lực, phẩm chất

Multitasking /ˈmʌltiˌtæskiŋ/: Khả năng làm cho những bài toán và một lúc (đa nhiệm)

Organizational skills /ɔːrɡənəˈzeɪʃənəl skɪls/: Khả năng tổ chức

Leadership /ˈliːdəʃɪp/: Khả năng dẫn dắt, lãnh đạo

Self-discipline /ˌselfˈdɪsɪplɪn/: Tính kỷ quy định (kỷ phép tắc trường đoản cú giác)

Teamwork /ˈtiːmwɜːk/: Kỹ năng thao tác làm việc nhóm

Honesty /ˈɑːnəsti/: Tính trung thực

Creativity /ˌkrieɪˈtɪvɪt̬i, ˌkriə-/: Óc sáng tạo

Perseverance /ˌpəːsəˈvɪrəns/: Sự kiên trì

Patience /ˈpeɪʃəns/: Tính kiên nhẫn

Innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/: Sự thay đổi (mang tính chất thực tiễn)

Business sense /ˈbɪznɪs sens/: Am đọc, gồm lao động trí óc kinh doanh

Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/: Sự nhiệt huyết, đon đả (với công việc)

Từ vựng tiếng Anh về làm hồ sơ tuyển chọn dụng

Curriculum vitae /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/: Sơ yếu ớt lý lịch

Competency protệp tin /ˈkɑːmpɪtənsi mê ˈproʊfaɪl/: Hồ sơ kỹ năng

Job description /dʒɑːb dɪˈskrɪpʃən/: Bản bộc lộ công việc

Application form /ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm/: Form chủng loại lên tiếng nhân sự khi xin việc

Application letter /ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈlɛtə/: Thỏng xin việc

Medical certificate /ˈmedɪkəl səˈtɪfɪkət/: Giấy xét nghiệm mức độ khỏe

Criminal record /ˈkrɪmɪnəl rɪˈkɔːrd/: Lý lịch bốn pháp

Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng cấp

Offer letter /ˈɒfə ˈlɛtə/: Thỏng mời thao tác (sau thời điểm phỏng vấn)

*

Disciplinary procedure /ˈdɪsəplɪneri prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình cách xử lý kỷ luật

Direct labor /dɪˈrektˈleɪbə/: Lực lượng lao hễ trực tiếp

Compassionate leave /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ câu hỏi lúc bao gồm người thân vào gia đình mất

Career ladder /kəˈrɪərˈlædər/: Nấc thang sự nghiệp

Employee relations /ˌemplɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ thân nhân viên cấp dưới với cấp trên quản lý

Disciplinary hearing /ˈdɪsəplɪneri ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

Employee termination /ˌemplɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự đào thải nhân viên

Annual leave sầu /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phép năm

Discipline /ˈdɪsəplɪn/: Nề nếp, kỷ cưng cửng, kỷ luật

Disciplinary action /ˈdɪsəplɪneri ˈækʃən/: Hình thức kỷ luậtConflict of interest /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪntərəst/: Xung bỗng nhiên lợi ích

Employee rights /ˌemplɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền vừa lòng pháp của nhân viên

Labor contract /ˈkɒntræktˈleɪbə/: Hợp đồng lao động

Paternity leave /pəˈtɜːnəti liːv/: Nghỉ sinh con

Rostered day off /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ bù

Maternity leave /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ tnhì sản

Sichồng leave /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

Paid leave /peɪd liːv/: Nghỉ phnghiền hưởng trọn lương

Unpaid leave /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phép ko lương

Timesheet /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chnóng côngRotation /rəʊˈteɪʃən/: Công câu hỏi theo ca

Từ vựng giờ Anh về lương với phúc lợi an sinh làng hội

Pension fund /ˈpenʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

Seniority /siːˈnjɔːrət̬i/: Thâm niên

Starting salary /stɑːtɪŋ ˈsæləri/: Lương khởi điểm

National minimum wage /ˈnæʃənəl ˈmɪnɪməm weɪdʒ/: Mức lương buổi tối thiểu

Base salary /ˈbeɪsɪkˈsæləri/: Lương cơ bản

Pay scale /peɪ skeɪ /: Bậc lương

Average salary /ˈævərɪdʒ ˈsæləri/: Lương trung bình

Wage bill /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Wage /weɪdʒ/: Tiền công

Payroll /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

Salary /ˈsæləri/: Tiền lương

Bonus /ˈbəʊnəs/: Thưởng

*

Performance bonus – /pəˈfɔːrməns ˈbəʊnəs/: Thưởng theo hiệu suất

Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔːrəns/: Bảo hiểm y tế

Social insurance /ˈsoʊʃəl ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm xóm hội

Overtime /ˈoʊvəaɪm/: Thời gian có tác dụng thêm giờ đồng hồ, chi phí có tác dụng thêm giờ

Unemployment insurance /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm thất nghiệp

Personal income tax /ˈpɜːsnl ˈɪnkʌm tæks/: Thuế thu nhập cá nhân cá nhân 1 IES Education

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *