Rất nhiều học viên vào quy trình học Tiếng Anh về chủ đề giáo dục nói về lịch học tập của mình, ngôi trường bản thân đã học, môn học tập mình đang theo, điểm thi vào cuối kỳ là bao nhiêu, thắc mắc giáo viên công ty nhiệm dịch quý phái giờ Anh là gì. Hãy cùng giáo viên Toàn Cầu mày mò thầy gia sư nhà nhiệm vào Tiếng Anh là gì nhé.Bạn sẽ xem: Cô giáo công ty nhiệm giờ đồng hồ anh là gì

Giáo viên chủ nhiệm trong Tiếng Anh là gì?

Trong Tiếng Anh, bạn ta thực hiện khá phổ cập những từ sau để nói tới giáo viên chủ nhiệm ( bao gồm cả thầy/thầy giáo nhà nhiệm) – head master /ˈhedˌmæs.tər/ : còn tức là thầy hiệu trưởng – class head teacher /klæs hed ˈtiːtʃər/ hoặc head teacher /hed ˈtiːtʃər/ – form teacher /fɔːm ˈtiːtʃər/homeroom teacher /ˈhəʊm.ruːm ˈtiːtʃər/


*

Giáo viên nhà nhiệm trong Tiếng Anh là gì?

Các tự tiếng Anh thường dùng chủ thể giáo dục

Dưới đây là các từ phổ cập Khi chúng ta học Tiếng Anh nói về chủ đề ngôi trường học, lớp học, môn học, điểm thi… Các các bạn tham khảo học tập và phát âm các trường đoản cú bắt đầu giúp giao tiếp Tiếng Anh hoặc làm bài bác khám nghiệm đạt kết quả rất tốt.

lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: bài học kinh nghiệm exercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài tập homework /ˈhoʊmwɜːrk /; home assignment /hoʊm əˈsaɪnmənt /: bài tập về đơn vị academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate /ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: chứng chỉ qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cung cấp credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: dịch các thành tích drop out (of school) /drɑːp aʊt/, học viên bỏ học ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: cỗ dạy dỗ subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: cỗ môn syllabus /ˈsɪləbəs /(pl. syllabuses): lịch trình (chi tiết) curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. curricula): công tác (khung) subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: công ty nhiệm cỗ môn (trưởng bộ môn) theme /θiːm /: nhà điểm topic /ˈtɑːpɪk/: chủ đề tutorial /tuːˈtɔːriəl /: dạy thêm, học tập thêm train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo và huấn luyện teacher training /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo và giảng dạy giáo viên distance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: huấn luyện trường đoản cú xa vocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ / : đào tạo và huấn luyện nghề evaluation /ɪˈvæljueɪt/, measurement /ˈmeʒərmənt/: review mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số class management /klæs ˈmænɪdʒmənt /: điều hành quản lý lớp học credit / ˈkredɪt/: điểm hơi distinction /dɪˈstɪŋkʃn/ điểm giỏi high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc đẹp request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: đối chọi xin nghỉ ngơi (học tập, dạy) plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo văn geography /dʒiˈɑːɡrəfi/: địa lý teaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy dỗ học class observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờ đồng hồ take /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: tham dự cuộc thi civil education /ˈsɪvl ˌedʒuˈkeɪʃn /, civics /ˈsɪvɪks /: dạy dỗ công dân continuing education /kənˈtɪnjuː ˌedʒuˈkeɪʃn /: giáo dục tiếp tục course ware /kɔːrs wer /: giáo trình điện tử course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình tutor /tuːtər/: giáo viên dạy thêm visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər /, visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: thầy giáo thỉnh giảng classroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: giáo viên đứng lớp lesson plan / ˈlesn plæn/: giáo án birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy khai sinc conduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểm president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər / or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ materials /məˈtɪriəlz/: tư liệu performance /pərˈfɔːrməns /: học tập lực term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ teacher training workcửa hàng /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo chiến lược thầy giáo campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trường thử nghiệm /kiểm tra /, testing /ˈtestɪŋ/: đánh giá poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kém nhẹm (xếp các loại hs) hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ giỏi nghiệp certificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ phân phát bởi nursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm non kindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/, pre-school /prɪ skuːl/: mẫu giáo break / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ ngơi giải lao (thân giờ) summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: ngủ hè cổ extra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: nước ngoài khóa enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập học district department of education /ˈdɪstrɪkt dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn / chống giáo dục (teaching /ˈtiːtʃɪŋ /) staff room /stæf ruːm /: phòng ngủ thầy giáo department of studies /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈstʌdiz/: phòng đào tạo và giảng dạy hall of fame /hɔːl əv feɪm /: phòng truyền thống cuội nguồn cheating /tʃiːtɪŋ/ (in exams): cù cóp (vào phòng thi) student management /ˈstuːdnt ˈmænɪdʒmənt /: cai quản học viên prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: biên soạn bài bác (bài toán làm cho của giáo viên) textbook /ˈtekstbʊk /: sách giáo khoa school-yard /skuːl jɑːrd /: sân trường provincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: ssinh hoạt dạy dỗ education inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər /: thanh hao tra giáo dục group work /ɡruːp wɜːrk/: theo team physical education /ˈfɪzɪkl ˌedʒuˈkeɪʃn/: thể dục best students’ condemo /best ˈstuːdnts ˈkɑːndemo /: thi học sinh xuất sắc university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinh đại học, cao đẳng high school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi xuất sắc nghiệp THPT final exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi giỏi nghiệp objective sầu thử nghiệm /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệm subjective test /səbˈdʒektɪv test/: thi trường đoản cú luận candidate /ˈkændɪdət /: thí sinh practice /ˈpræktɪs/, hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hành thực tế practicum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của giáo viên) integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/, integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/: tích hòa hợp class /klæs /, class hour /klæs ˈaʊər/, tương tác hour / ˈkɑːntækt ˈaʊər/: ngày tiết học primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tè học tập lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học tập phổ biến day school /deɪ skuːl/: ngôi trường bán trú state school /steɪt skuːl/ college /ˈkɑːlɪdʒ / university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /: ngôi trường công lập boarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl /: trường nội trú private school /ˈpraɪvət skuːl/ /ˈkɑːlɪdʒ / university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /: trường tứ thục director of studies /dəˈrektər əv ˈstʌdiz/: trưởng chống giảng dạy fail (an exam) /feɪl /: tđuổi optional /ˈɑːpʃənl /: tự chọn elective /ɪˈlektɪv/: trường đoản cú chọn buộc phải Cut class /kʌt klæs/ (v): trốn học Play truant / pleɪ ˈtruːənt/(v) : trốn học tập Complementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn / : bửa túc văn hóa Junior colleges /ˈdʒuːniər ˈkɑːlɪdʒ/ : Trường cao đẳng Candidate-doctor of science /ˈkændɪdət ˈdɑːktər əv ˈsaɪəns /: Phó Tiến sĩ Service education /ˈsɜːrvɪs ˌedʒuˈkeɪʃn /: Tại chức Post-graduate courses / poʊst ˈɡrædʒuət kɔːrsɪs/ : phân tích sinh

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *