Tại bài viết trước Anh Phan đang chia sẻ về 10 cụm trường đoản cú đi với come được sử dụng hơi liên tục. Bài viết này bản thân vẫn liệt kê list 99 cụm từ bỏ Tiếng Anh với Come (phrasal verb with come). Vì nội dung bài viết hơi nhiều năm, bản thân sẽ liệt kê ngơi nghỉ từng nội dung bài viết khoảng rộng 30 cụm tự. Series bài viết về các trường đoản cú Tiếng Anh với Come lần này sẽ bao gồm trong 3 bài viết.

Bạn đang xem: Come after là gì

Đang xem: Come after là gì

1. Come about: ra mắt, xảy ra, xảy đến

Can you tell me how the accident came about?

2. Come Across: tình cờ quan sát thấy/gặp gỡ một chiếc gì/ai đó

I come across the old high school friover at the mall.

Come Across: Mang lại một hình ảnh Hay những dung mạo làm sao đó

A business suit và briefcase help her lớn come across as the competent professional she is.

3. Come after: theo, theo sau, cho sau (ai đó)

Don’t try khổng lồ come after me.

Come after: người tiếp sau, fan kế sau (ai đó) thành công xuất sắc vào một nghành nghề nào đó.

Who came after Louis XIV?

4. Come Along : theo với ai đó

I’d like you to lớn come along with me to my nephew birthday buổi tiệc ngọt.

Come along: hiện đại, chuyển đổi tích cực

Your English is really coming along!

5. Come apart: phân chia rẽ, tách bóc tách ra

The cup just came apart in my hands.

6. Come around: thay đổi lưu ý đến của người nào đó

Give sầu her time, và she may come around & see things your way.

7. Come away: bóc tách ra khỏi một cái gì đó

The egg started lớn come away from the pan

Come away: bóc bản thân khỏi (mẫu nào đấy, nơi nào đó)

She goes khổng lồ the beach to come away from the busy city

8. Come at: đã đạt được, giành được, đọc được (qua thử thách, gian khó)

His precise meaning was not easy lớn come at.

Come at: hành hạ, tấn công

As I backed away, he came at me with a knife.

Come at: đồng y làm cho gì đó, cố gắng, chấp nhận

I′m not going lớn come at that again. It’s too risky

9. Come baông xã : trở lại (kí ức, hồi ức)

His memories about his passed away mother suddenly came baông chồng at him

Come back: quay trở về tinh thần cũ ban đầu

He comes back with the better exam results this summer.

Come back: trở lại, trsống về

I left my office and came back home page early.

10. Come before: phơi bày trước một ai kia có quyền lực

He was summoned lớn come before the king.

Come before: điều gì đó cần quan trọng hơn

Looking out for your family should come before making money.

Come before: bị phán xử, kết án, giỏi thảo luận

Jones’ behavior will come before the board of directors.

Come before: đi trước, đứng trước

A comes before B in the alphabet.

11. Come between: ảnh hưởng xấu hoặc gây tranh cãi giữa ai đó

Our love sầu is so strong that nothing can come between us.

12. Come by: giành được một điều nào đấy một biện pháp tình cờ

A loyal frikết thúc is hard to lớn come by.

Come by: đi mang đến ngay sát, xẹp thăm

Remember to lớn come by your granny’s house on the way home.

13. Come down: sụp xuống, rơi xuống, đi xuống

A tree came down và hit the car stood under it when the storm came.

Come down: kéo đổ, túa dỡ

The building has to come down before this storm season.

Come down: sút xuống

Stoông xã prices have come down since the peak of the boom.

Come down: đi mang lại một quyết định

I can’t guess which way the board will come down on the project.

Come down: quá qua thời gian

Much wisdom has come down in the khung of proverbs.

Come down: hồi phục, khôi phục, trở về tâm trạng niềm tin sau một thời điểm cao hứng

He finally came down from his post-bonus high.

14. Come down on: trừng phạt, phạt

The company came down on hyên ổn very hard after he was found skipping work.

15. Come down upon: chỉ trích nặng nề nề

They’re coming down heavily upon people for not paying their taxes.

Come down to: sụt giảm, đi xuống

Come down to lớn my house someday & have sầu lunch.

Come down to : trông cậy vào, nhờ vào vào

The football game is going to lớn come down to lớn the last five minutes.

Xem thêm: Những Động Từ Theo Sau Decide Là Gì, Nghĩa Của Từ Decide

16. Come down with: bị bệnh(gì đó), có biểu hiện của dịch với triệu bệnh rát họng, ho

I’m coming down with a flu.

17. Come for : tra cứu tìm một lắp thêm gì giỏi ai kia, lùng bắt ai đó

You should hide: the police are coming for you.

18. Come forth: tiến cho tới, xuất hiện

Suddenly a snake appeared and came forth out of the bushes.

19. Come from: tới từ đâu, giang sơn nào

I come from Vietnam

trăng tròn. Come in: đi vào

May I come in please?

That flight just came in.

20. Come in: trsinh hoạt buộc phải tất cả liên quan, ứng dụng được, tất cả ích

Example: The fourth stage of the project is where Team B comes in.

20. Come in: sẵn gồm, sẵn sàng

Blackberries will be coming in next month.

trăng tròn. Come in: tđắm say gia vào, bắt đầu chơi với 1 team nào đó

They started together, but the drummer came in late.

Come in: xong một cuộc đua xuất xắc sự canh tnhóc con ở một ví trí nhất định

The dog I had bet on came in fourth in the second race.

21. Come in for: cảm nhận, cảm thấy

If you go into the forest, you’ll come in for a nasty surprise.

22. Come into: vượt kế (tiền)

After his father died, he came into lớn a large fortune.

22. Come into: là một trong những nguyên tố vào việc gì đó

Money doesn’t come inlớn it.

23. Come off: thành công xuất sắc, đã đạt được thành công

He tried his Michael Jackson impression, but it didn’t really come off.

23. Come off: ra mắt, xảy đến

Did the trip to lớn Paris ever come off?

24. Come on: khích lệ tinh thần

Come on, my son, it’s time to lớn go to bed.

24. Come on: xuất hiện bên trên TV tuyệt lên sóng

I was going to turn off the TV, but my favorite show came on.

24. Come on: văn minh, phân phát triển

The new garden is coming on nicely.

24. Come on: tò mò ra, search thấy, bắt gặp

Turning the corner, I came on Julia sitting by the riverbank.

24. Come on: bắt đầu

It came on lớn snow after dusk.

25. Come out: được xây đắp, được xuất bản

My new book comes out next week.

25. Come out:hiệu quả, ngừng,

There were a lot of problems at the start, but it all came out well in the over.

25. Come out: bị trừ, bị khấu trừ từ

That comes out of my paykiểm tra.

25. Come out: đi thoát ra khỏi, thoát ra khỏi

The mouse came out of the hole.

25. Come out: Biểu đạt ‎ loài kiến một bí quyết cởi mở

You had come out in favor of the curent matters in our relationships.

26. Come out in: bị tác động bởi

He’s come out in spots.

27. Come out in: nói gì đó một giải pháp bất ngờ

He came out with a very dubious excuse.

28. Come out of: cải cách và phát triển từ bỏ một cái gì đó

The book came out of his experiences in Rome.

29.Come out with: Nói ra, tiết lộ một cách bất ngờ

He comes out with the strangest things!

29. Come out with: Sẵn sàng để xuất bản tuyệt cung ứng ra

The company came out with a new line in just three months.

30. Come over: tác động, bị gì đó

I apologise for my behaviour last night. I don’t know what came over me.

Danh sách thành ngữ tốt cụm từ Tiếng Anh cùng với come sẽ còn được update ngơi nghỉ những bài viết tiếp theo. Mời các bạn đón gọi. Chúc chúng ta học Tiếng Anh mừng quýnh cùng thành công.

Nếu bạn phải tra cứu vớt tự vựng Tiếng Anh, bạn cũng có thể sử dụng website Dictionary.Com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *