Làm thế nào để học tiếng anh giao tiếp chuyên ngành kế toán hiệu quả Khi người dùng còn phải dành thời gian đến công việc. Câu trả lời chình là hãy tự áp dụng tiếng Anh vào công việc hằng ngày. Ví dụ bài học dưới đây Aroma gửi đến các người dùng các công thức quen thuộc thuộc trong kế toán bằng tiếng Anh. Các quý khách hãy dựa vào các công thức này thử học từ vựng xem nhé:


*

HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH QUA CÔNG THỨC KẾ TOÁN

Gross profit = Sales – cost of goods soldLợi nhuận gộp = Doanh thu – Ngân sách chi tiêu hàng bán

Profit before tax (PBIT) = Gross profit + Income from financial activities – Expense from financial activities – Selling expense – Administrative sầu Expense + Others income – Others expenseLợi nhuận trước thuế (PBIT) = ROI gộp + Tổng thu nhập từ bỏ hoạt động tài chủ yếu – Chi tiêu chuyển động tài bao gồm – giá thành bán sản phẩm – túi tiền hành chủ yếu + Những bạn không giống có các khoản thu nhập – chi phí khác

Profit after tax = PBIT – Income tax expense (Income tax expense = Income tax rate x PBIT) Lợi nhuận sau thuế = PBIT – Ngân sách thuế thu nhập

Trong đó: Ngân sách chi tiêu thuế thu nhập cá nhân = Thuế suất thuế thu nhập x PBIT

COST OF GOODS SOLD/ COST OF SALES = Opening Inventory + Purchase – Closing CHI PHÍ VỐN HÀNG BÁN / CHI PHÍ BÁN HÀNG = hàng tồn kho đầu kì + Mua – sản phẩm tồn kho cuối kì (vận dụng đối với doanh nghội đàm mại là công ty yếu)

COST OF GOODS SOLD = Opening Finished goods + Cost of manufactured – Closing Finished goods

CHI PHÍ VỐN HÀNG BÁN = thành phẩm tồn kho đầu kì + Ngân sách chi tiêu – thành phẩm tồn kho cuối kì (vận dụng đối với doanh ngBàn bạc mại là chủ yếu)

COST OF MANUFACTURED = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress(Sum of production cost = Direct material cost + Direct labour cost + Overhead costDirect material cost = Opening Raw material + Purchase – Closing Raw material)CHI PHÍ SẢN XUẤT (GIÁ THÀNH) = Hàng đang đem đến đầu kì + Tổng chi phí cung ứng – Hàng vẫn đem tới cuối kì

Trong đó: Tổng ngân sách chế tạo = chi phí vật liệu thẳng + Chi tiêu nhân lực trực tiếp + ngân sách chung

Chi phí vật tư trực tiếp = Nguyên liệu đầu kì + Mua – Các nguyên liệu cuối kì

Credit sales = Closing Trade Receivable – Opening Trade Receivable + Allowed Discount + Cash received from customer + Contra between trade receivable và trade payable Doanh thu buôn bán Chịu đựng = số dư cần thu vào cuối kỳ – số dư buộc phải thu đầu kỳ + các khoản khuyến mãi đến quý khách hàng + quý khách tkhô giòn toán nợ phải thu) + bù trừ thân nợ buộc phải thu với nợ bắt buộc trả)

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to lớn supplier + Contra between trade receivable and trade payablecài đặt = số dư nợ đề nghị trả vào cuối kỳ – số dư nợ đề xuất trả thời điểm đầu kỳ + những khoản chiết khấu nhận thấy + Các khoản tiền nợ trả đến đơn vị cung cấp + bù trừ thân nợ buộc phải thu với nợ nên trả.

Annual depreciation ( according lớn straight line method) = Cost of assets – residual value/ The amount of years of use lifeKhấu hao thường niên (theo phương pháp đường thẳng) = Nguyên giá bán gia tài – quý hiếm tkhô hanh lý thu hồi / Số lượng năm sử dụng

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation Giá trị còn sót lại = Chi phí – hao mòn luỹ kế khấu hao lũy kế’

Cách học từ vựng qua công thức này chắc cú là dễ thuộc hơn đúng ko nào? Vốn từ vựng vựng phong phú là chìa khóa thành công lúc học tieng anh giao tiep chuyen nganh ke toan đấy!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *