I also sell Microsoft Office Professional Plus 2010 sản phẩm Key ($30/key). It includes Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Access 2010 & Outlook 2010. If you want to lớn buy it you can visit: https://cheapproductkeys.com/

Microsoft Office Professional Plus includes Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Outlook 2010 và Access 2010.

Bạn đang xem: Free genuine microsoft office 2010 product key

Microsoft Office Pro Plus 2010 product Key

TVFJ7-76TR7-HHCKT-QQFJR-8KTTDTTK27-44W3B-PVC8K-XJQW8-KJMVGYDCTD-DKK23-4C3P9-CP8RB-9VVBVW4D2C-3YK88-KMYP2-2QTXY-28CCY6BWCH-DPPVF-MYQ3P-FJPCV-Y494YVXWRP-C9HMB-PV487-R7GTR-VFDG3DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8

Microsoft Office Standard 2010 product Key

IUWQP-IUEIOP-WQURI-OWETH-GSDJHPTGBH-XTT3P-RGDC6-VJDTC-TP6GYDX4MW-PB7F4-YR4WT-BV3MM-4YV79VYSDJ-LOSYR-VBHFU-FHUT6-KOTJHOR859-85EWP-EWUTI-UYADK-FLXNVMNXZV-NXZNV-XVJLS-DHFUI-AXMVZ

Then you copy và paste these key:

*

Note: If these keys don’t work, you can use new way to activate Microsoft Office 2010

You can read these articles to lớn know:

This method activates Microsoft Office Professional Plus2010 volume, so you need to lớn convert Microsoft Office Pro Plus 2010 retail to volume.

Step 1: You download the Office 2010 license files library then you extract it.

Xem thêm: " By And Large Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ By And Large


*

Step 2: You mở cửa Office_2010_Library folder, then you move the library folder to the C drive.


*

Step 3: You mở cửa cmd (run by administrator) và paste these codes:


*

if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice14ospp.vbs" phối folder="%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice14"ifexist "cd /d %ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice14ospp.vbs"set folder="cd /d %ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice14"

Note:

If you use Windows 10 you can copy & paste in cmd easily

Step 4: You convert your Office 2010 retail license to volume one

cd /d c:libraryfor /f %x in ("dir /b *") bởi vì cscript %folder%ospp.vbs /inslic:%x

Step 5: Make sure your PC is connected to lớn the internet, then you paste these codes in cmd

cscript %folder%ospp.vbs /inpkey:VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVBcscript %folder%ospp.vbs /inpkey:V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BMcscript %folder%ospp.vbs /sethst:s8.uk.tocscript %folder%ospp.vbs /setprt:1688cscript %folder%ospp.vbs /act

Done! Your Office 2010 has been activated successfully. Please kiểm tra the activation status again.

*

You can watch this clip to know How khổng lồ Activate Microsoft Office 2010 without product Key 2021

I hope you will find right key for your Microsoft Office 2010.

Other keys for you

Microsoft Office 2010 Professional Plus Product Key

3W3MQ-H7M6X-3WYP7-TPCH6-8G8T2VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB6TX3V-WRDJ6-JC34X-BDDPV-6F3PB2KKDC-67TT9-4XT2F-2MG99-B9HB6MKCGC-FBXRX-BMJX6-F3Q8C-2QC6PMD6VB-X9MVK-K94YP-JXBPJ-C2HGK

Tag: hàng hóa key for Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2010 product Key, không tính phí Microsoft office 2010 product key, Microsoft office professional plus 2010 sản phẩm key, Microsoft office 2010 sản phẩm key free, ms office 2010 hàng hóa key

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *