Từ vựng tiếng Anh về Phật giáo, tín ngưỡng tốt những tự vựng tiếng Anh sử dụng vào cvào hùa (Buddhist terms / buddhis vocabulary) giúp cho biên dịch thuận tiện tra cứu vớt những thuật ngữ về tên tuổi (chức vụ) như đại đức, thượng tọa, hòa thượng…cũng giống như tbọn họ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni…Bài viết này tham khảo trường đoản cú trang http://thichvannang.blogspot.com/, nếu bạn bao gồm thêm báo cáo, vui mừng góp sức chủ kiến phần bình luận hoặc gmail phungocviet03tin nhắn.com. Xin cám ơn


*

Các từ vựng tiếng Anh sử dụng vào chùa

Danh xưng:

Đạo Phật: Buddhism

Đức Phật: the Buddha

Giảng sư: Buddhism teacher

Pháp: the Dharma/Dhamma, the Teaching of the Buddha (the Buddha’s teaching)

Tăng: the Sangha / Buddhist community of monks

Phật tử: Buddhists / Buddhist followers

Đại đức: Venerable

Đại đức (Venerable, Ven.): vị Tăng tbọn họ Đại giới (250 giới sau tối thiểu 2 năm thọ giời Sa di (10 giới) và tu tập ít nhất 2 năm, tuổi đời ít nhất là trăng tròn tuổi.quý khách hàng sẽ xem: Kinch phật giờ đồng hồ anh là gì

Thượng tọa/Hòa thượng: Most Venerable

Thượng tọa (Most Venerable): Vị Đại đức tất cả tuổi đạo tối thiểu là 25 năm (tuổi đời bên trên 45 tuổi)

Hòa thượng (Most Ven): vị Thượng tọa có tuổi đạo tối thiểu là 40 năm (tuổi sống trên 60 tuổi)

vừa lòng pháp hóa lãnh sự

Tăng/Ni: Monk/Nun

Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni: Bhikkhu / Bhikkhuni: fully ordained monk/nun

Sa di/Sa di Ni (sāmaṇera): Novice / Female Novice

Ưu bà tắc (upāsaka): Laymen

Ưu bà di (upāsikā): Laywomen

Cư sĩ: Laypeople / Laity

Thầy: Teacher / Master

Tổ sư: Patriarch

Đệ tử: disciple / student

Pháp lữ Dharma friend

Pháp huynh: brother in Dharma

Pháp đệ: younger brother in Dharma

dịch thuật công bệnh quận 2

Đồ vật dụng trong chùa:

Chùa, Tu viện/Ni viện: Pagoda / Temple / Monastery/Nunnery

Tháp: stupage authority / tower

Tháp chuông: bell tower

Nhà Tổ: Patriarch house

Chuông: bell

Đại hồng chung: Great Bell

Khánh: Little bell

Mõ: Wooden bell

Giảng mặt đường assembly hall

Chánh điện: main hall / Buddha shrine

Điện Phật: Buddha shrine

Điện Quan âm: Avalokitesvara shrine

Điện Di đà: Amita Buddha shrine

Kinh: Sutta, sūtras, Scriptures, Canon, holy book

Luật: Vinaya book, discipline codes, or Buddhist monastic code

Luận: commentary book

Sự thực hành:

Tam bảo: Triple Gems: Buddha, Dharma, Sangha

Quy y Tam bảo: Take refuge in the Triple Gems

Đhình họa lễ Tam bảo: Pay homage lớn the Triple Gems

Lạy to lớn prostrate (v), prostration (n)

Thiền: Zen/Chan/Thien, meditation

Ngồi thiền: sit in meditation

Tụng kinh: chanting, recite the sutra

Niệm Phật: chanting the Buddha’s name

Sám hối: repentance/confession

Chấp tác: working, cleaning

Học tập/nghiên cứu: study

Dạy/học: teach/learn

Nghe pháp: listen to Dharma talk

Chánh niệm: mindfulness/being in the present

Giới điều: precept/discipline

Lời phát nguyện: vow

Về giáo lý:

Giáo lý: teaching / tenet / doctrine

Lời Phật dạy: the teaching of the Buddha / the Buddha’s teaching

Nghiệp: karma, action

Nghiệp thiện: good action/deed

Nghiệp ác: bad action/deed

Nhân và quả: cause và effect

Nhân duyên: condition

Dulặng khởi: co-arising, dependent origination

Tứ đọng đế: Four Noble Truth

Bát chánh đạo: Noble Eight-fold Path

Tam pháp ấn: three characteristics of existence

Thường/Vô thường: permanence/impermanence

Khổ: suffering, sorrow

Ngã: self, soul / substance /

Tự tánh self-nature

Hạnh phúc/an lạc /niềm vui sướng: happiness / peace / bliss

lỗi lầm: sin/ fault / mistake

Làm sai: wrong doing

Niềm tin: belief/faith

Tham/Sân/Si: greed / hatred, ill-will / ignorance

Tâm: mind

Thức: consciousness

Cảm thọ/cảm xúc: feeling

khác

– Abbey – /ˈæb.i/: tu viện

– Angel – /ˈeɪn.dʒəl/: thiên thần

– Ancient traditional – /ˈeɪn.ʃənt.trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống cuội nguồn cổ xưa

– Attachment – /əˈtætʃ.mənt/: sự ràng buộc, sự chấp trước

– Apostle – /əˈpɑː.səl/: tín đồ gia dụng, đồ gia dụng đệ

– Awaken – /əˈweɪ.kən/: thức tỉnh

– Being – /ˈbiː.ɪŋ/: sinch mệnh

– Belief – /bɪˈliːf/: tín ngưỡng

– Bodhisattva: Bồ Tát

– Buddhism – /ˈbʊd.ɪ.zəm/: đạo Phật

– Catholicism – /kəˈθɑl·əˌsɪz·əm/: Công giáo

– Causal law – /ˈkɑː.zəl.lɑː/: quy định nhân quả

– Christian – /ˈkrɪs.ti.ən/: đạo Thiên Chúa

– Christmas – /ˈkrɪs.məs/: Lễ Chúa giáng sinh

– Confucianism – /kənˈfjuː.ʃən.ɪzm/: đạo Khổng (Nho giáo)

– Creator – /kriˈeɪ.t̬ɚ/: Đấng tạo ra hóa, Đấng sáng sủa thế

– Hinduism – /ˈhɪn.duː.ɪ.zəm/: đạo Hindu (Ấn Độ giáo)

– Protestantism – /ˈprɑt̬·ə·stənˌtɪz·əm/: đạo Tin lành

– Taoism – /ˈdaʊ.ɪ.zəm/: Lão giáo (Đạo giáo)

– Sikhism – /ˈsi·kɪz·əm/: đạo Sikh (Ấn Độ giáo)

– Islam – /ˈɪz.læm/: đạo Hồi

– Church – /tʃɝːtʃ/: công ty thờ

– Synagogue – /ˈsɪn.ə.ɡɑːɡ/: giáo đường của Do Thái Giáo

– Mosque – /mɑːsk/: thánh địa của người Hồi giáo

– Pagoda – /pəˈɡoʊ.də/: chùa

– Temple – /ˈtem.pəl/: đền

– Monk – /mʌŋk/: thầy tu

– Priest – /priːst/: linc mục

– Pope – /poʊp/: giáo hoàng

– Fairy – /ˈfer.i/: Tiên

– God – /ɡɑːd/: Thần, Chúa

– Saint – /sənt/: Thánh nhân

– Savior – /ˈseɪv·jər/: vị cứu giúp tinh

– Heaven – /ˈhev.ən/: thiên đường, thiên quốc, thiên thượng

– Hell – /hel/: địa ngục

– Earth – /ɝːθ/ trái đất, cõi trần

– Ghost – /ɡoʊst/, phantom – /ˈfæn.t̬əm/: ma

– Devil – /ˈdev.əl/, satan – /ˈseɪ.tən/, detháng – /ˈdiː.mən/: quỷ dữ

– Easter – /ˈiː.stɚ/: Lễ phục sinh

– Reincarnation – /ˌriː.ɪn.kɑːrˈneɪ.ʃən/: luân hồi

– Material – /məˈtɪr.i.əl/: vật chất

– Spirit – /ˈspɪr.ət/: linch hồn, tinh thần

– Practice – /ˈpræk.tɪs/: luyện, tu luyện

– Meditation – /ˈmed.ə.teɪt/: thiền lành định

– Pray – /preɪ/: cầu nguyện

– Chant – /tʃænt/: tụng kinh

– Though – /ðoʊ/: ý niệm, ý nghĩ

– Mind – /maɪnd/: bốn tưởng, trung khu hồn

– Moral standard – /ˈmɔːr.əl.ˈstæn.dɚd/: tiêu chuẩn đạo đức

– Ignorance – /ˈɪɡ.nɚ.ənt/: sự dở người muội

– Virtue – /ˈvɝː.tʃuː/: tiết hạnh, phđộ ẩm giá

– Wisdom – /ˈwɪz.dəm/: trí huệ, sự thông thái

– Compassion – /kəmˈpæʃ.ən/: lòng từ tâm, thiện tại lương

– Mercy – /ˈmɝː.si/: lòng trường đoản cú bi

– Forbearance – /fɔːrˈber.əns/: sự nhẫn nại

– Truthfulness – /ˈtruːθ.fəl/: sự thực bụng, chân thực

– Sincerity – /sɪnˈsɪr/: thật tình, thành khẩn

– Evil – /ˈiː.vəl/: dòng ác

– Tribulation – /ˌtrɪb.jəˈleɪ.ʃən/: khổ nạn

– Scripture – /ˈskrɪp.tʃɚ/: khiếp sách

– The Bible – /ˈbaɪ.bəl/: Thánh kinh

– Buddha law – /ˈbʊd.ə.lɑː/: Phật Pháp

– Preach – /priːtʃ/: tngày tiết giảng

– Prophecy – /ˈprɑː.fə.si/: lời tiên tri

– Universe – /ˈjuː.nə.vɝːs/: ngoài hành tinh, toàn thể

– Prehistoric civilization – /ˌpriː.hɪˈstɔːr.ɪk. ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/ /: vnạp năng lượng minch chi phí sử

– Superstition – /ˌsuː.pɚˈstɪʃ.ən/: sự mê tín

Ví dụ:

– Any conflict can be solved with tolerance, patience and sincerity.quý khách đang xem: Kinch phật tiếng anh là gì

=> Mọi sự xung đột hầu như có thể được giải quyết và xử lý với sự độ lượng, kiên nhẫn với thành tâm.

Bạn đang xem: Kinh phật tiếng anh là gì

– The paths of perceiving of mainstream beliefs is through the practing following the moral standards as directed by awaken people lượt thích Buddha Sakyamuni, Jesus, Lao Tzu…

=> Con con đường nhận thức của những tín ngưỡng chân chính là trải qua vấn đề thực hành thực tế tu tạo bản thân theo những tiêu chuẩn đạo đức được dẫn dắt bởi vì những vị giác trả nlỗi Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Jesus, Lão Tử…

– Beliefs are not blinded superstition. It’s science, and they bởi vì other ways khổng lồ discover the mystery of connection between human and universal.

Xem thêm: Phân Biệt Salary, Wage Và Income Là Gì ? Cách Tính & Ý Nghĩa Của Thu Nhập Ròng

=> Mọi tín ngưỡng chân chủ yếu mở ra vào xã hội loại fan Lúc các tiêu chuẩn chỉnh đạo đức nghề nghiệp vẫn xuống cấp. Họ giúp Phục hồi lại tiêu chuẩn chỉnh đạo đức chân thiết yếu cho con fan.

– Scientists say that we are only aware of 4% of matter of universe, so we cannot see the existence of beings created by other matter. However, religions long times ago can be aware Gods – the higher-class beings than human

không giống 2

Tên cơ quan:

Ban hoằng pháp trung ương: The Society for the Propagation of the Faith

Giáo hội phật giáo Việt Nam: VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Phật giáo, tín ngưỡng / Các tự vựng tiếng Anh cần sử dụng trong ca dua đôi khi dùng ngữ điệu pali giỏi sanskrit (tiếng Phạn) do vậy cạnh tranh ghi lưu giữ vị vậy khiến trở ngại mang lại biên dịch, do vậy, Việc cần sử dụng đúng chuẩn thuật ngữ cần sử dụng trong cvào hùa tốt nghành nghề dịch vụ phật giáo là đặc biệt.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *