Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ đề giáo dục sẽ giúp chúng ta nói về kế hoạch học tập của bản thân, ngôi trường bản thân đang học, môn học tập mình sẽ theo, điểm thi thời điểm cuối kỳ là bao nhiêu.

Bạn đang xem: Lớp học thêm tiếng anh là gì


*

6.academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm
7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bởi, triệu chứng chỉ
9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tích
48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình
51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: gia sư thỉnh giảng
56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng
57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ
61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên
67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký kết túc xá
84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương thức mang tín đồ học làm cho trung tâm
88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: biên soạn bài bác (câu hỏi làm của giáo viên)
97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinh đại học, cao đẳng
108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: đái học
109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học tập cơ sở
110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học phổ thông
*

▪ Giảng dạy dỗ theo giáo trình có sẵn.

▪ Làm bài toán tận nơi, không yêu cầu di chuyển.

▪ Thời gian huấn luyện và đào tạo linch hoạt.

▪ Chỉ cần phải có máy tính xách tay liên kết Internet định hình, tai nghe, microphone đảm bảo mang đến bài toán dạy dỗ học tập online.

▪ Yêu cầu bệnh chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học trực tiếp 1 thầy 1 trò xuyên suốt cả buổi học tập.

▪ Giao tiếp tiếp tục, sửa lỗi đúng lúc, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức lập tức.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Moreover Là Gì Moreover Là Gì, Nghĩa Của Từ Moreover

▪ Lộ trình có thiết kế riêng mang đến từng học viên khác biệt.

▪ Dựa bên trên mục tiêu, đặc thù từng ngành Việc của học tập viên.

▪ Học những lúc phần đông khu vực, thời gian năng động.


*

▪ Được học trên môi trường chuyên nghiệp 7 năm tay nghề huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh.

▪ Cam kết đầu ra bằng vnạp năng lượng bản.

▪ Học lại MIỄN PHÍ đến lúc chấm dứt áp ra output.

▪ Tặng Kèm MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn chỉnh quốc tế và tài liệu vào quy trình học.

▪ Đội ngũ giảng viên xịn, bên trên 900 Toeic.


*

A/an/the là số đông từ hết sức thân thuộc trong giờ anh, bọn chúng được điện thoại tư vấn là mạo từ. Có 2 nhiều loại mạo từ: mạo từ bỏ không xác minh cùng mạo tự xác minh.
1.Cấu trúc: Make + somebody + bởi vì sth (Sai khiến cho ai kia làm cho gì)Ví dụ:The robber makes everyone lie down - Tên cướp bắt phần đa người nằm xuống
Cấu trúc So...that cùng Such...that là nhì kết cấu thông dụng vào tiếng Anh, được thực hiện rất nhiều trong thi tuyển với viết tiếng Anh. Vậy So...that và Such...that là gì? Cách sử dụng ra sao? Cùng mongkiemthe.com dành 10 phút nhằm rứa có thể hai cấu tạo này nhé!

*

mongkiemthe.com Learning System - Hệ thống học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc trọn vẹn cho tất cả những người new bước đầu.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *