a fruit with a rough, brown shell và sweet, White flesh around a large, shiny, brown seed, or the evergreen tree (= one that never loses its leaves) on which this fruit grows

Đang xem: Lychee là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ mongkiemthe.com.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.

We could define the relational instances fruit (táo Apple, banamãng cầu, orange, pear) & fruit (lychee, pinehãng apple, passionfruit, guava), & so on.

Bạn đang xem: Lychee là gì

Although apomixis may occur in some cultivars, rambutan, lượt thích lychee, is dependent upon insects for pollination. The most important crop is rice, while other important products are lychee, cassava và sweet potatos. The most important crops are rice & coffee, while other important agricultural products are lychee và cassava. The most important crops are coffee và rice, while other important agricultural products are lychee & cassava.

Xem thêm: Emissions Là Gì : Cách Viết, Ví Dụ, Emission Là Gì

Other popular tropical fruits include mangosteen, jackfruit, longan, lychee, rambutan, & pineapple. The most important crops are rice và oranges, while other important agricultural products are coffee and lychee. The most important crops are coffee & rice, while other important agricultural products are beans, lychee & cassava.

Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu lộ ý kiến của những chỉnh sửa viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press tốt của các nhà cấp giấy phép.

lớn feel awkward because you are in a situation that you have not experienced before or because you are very different from the people around you

Về vấn đề này

*

Trang nhật ký kết cá nhân

‘Cooking up a storm’ và ‘faces lượt thích thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *