Người thao tác vào nghành nghề cơ khí kỹ thuật cần thường xuyên uim cập nhật những biết tin new về nghệ thuật, các bước, technology mới. Chính bởi vì vậy, những từ điển giờ Anh chăm ngành cơ khí khôn cùng đặc trưng. Và Việc học trường đoản cú vựng giờ Anh chuyên ngành cơ khí trực quan tiền qua hình hình ảnh cũng khôn xiết bắt buộc thiết!

Từ điển giờ Anh siêng ngành cơ khí qua hình hình ảnh về sản phẩm công nghệ tiện


Bạn đang xem: Máy tiện tiếng anh là gì

*

Xem thêm: Đậu Hà Lan Tiếng Anh Là Gì, Dịch Sang Tiếng Anh Đậu Hà Lan Là Gì

Lathe bed /leɪð/ /bed/: Băng máy

Carriage /ˈkærɪdʒ/: Bàn xe cộ dao

Cross slide /krɔːs/ /slaɪd/: Bàn trượt ngang

Compound slide /ˈkɑːmpaʊnd/ /slaɪd/: Bàn tđuổi lếu hợp

Tool holder /tuːl/ /ˈhoʊldər/: Đài dao

Saddle /ˈsædl/: Bàn trượt

Tailstock /teilstɔk/ : Ụ sau

Headstock /´hed¸stɔk/: Ụ trước


*

Speed box /spiːd/ /bɑːks/: Hộp tốc độ

Feed (gear) box /fiːd/ /ɡɪr/ /bɑːks/: Hộp chạy dao

Lead screw /liːd/ /skruː/: Trục vkhông nhiều me

Feed shaft /fiːd/ /ʃæft/: Trục chạy dao

Main spindle /meɪn/ /ˈspɪndl/: Trục chính

Chuông xã /tʃʌk/: Mâm cặp

Three-jaw chuông chồng /θriː/ /dʒɔː/ /tʃʌk/: Mâm cặp 3 chấu

Four-jaw chuck /fɔːr/ /dʒɔː/ /tʃʌk/: Mâm cặp 4 chấu

Jaw /dʒɔː/: Chấu kẹp

Rest /rest/: Luy nét

Steady rest /ˈstedi/ /rest/: Luy nét ráng định

Follower rest /ˈfɑːloʊər/ /rest/: Luy nét di động

Hvà wheel /hænd/ /wiːl/: Tay quay

Lathe center /leɪð/ /ˈsentər/: Mũi tâm

Dead center /ded/ /ˈsentər/: Mũi trung tâm bị tiêu diệt (cố gắng định)

Rotaring center /ˈroʊteɪrɪŋ/ /ˈsentər/: Mũi trung ương quay

Dog plate /dɔːɡ/ /pleɪt/: Mâm cặp tốc

Lathe dog /leɪð/ /dɔːɡ/: Tốc máy tiện

Bent-tail dog /bent/ /teɪl/ /dɔːɡ/: Tốc chuôi cong

Face plate /feɪs/ /pleɪt/: Mâm cặp hoa mai

Automatic lathe /ˌɔːtəˈmætɪk/ /leɪð/: Máy luôn tiện trường đoản cú động

Backing-off lathe /ˈbækɪŋ/ /ɔːf/ /leɪð/: Máy nhân thể hớt lưng

Bench lathe /bentʃ/ /leɪð/: Máy tiện thể nhằm bàn

Boring lathe /ˈbɔːrɪŋ/ /leɪð/: Máy tiện-doa, máy luôn tiện đứng

Camshaft lathe /ˈkæmʃæft/ /leɪð/: Máy tiện thể trục cam

Copying lathe /ˈkɑːpiɪŋ/ /leɪð/: Máy tiện chnghiền hình

Cutting –off lathe /ˈkʌtɪŋ/ /ɔːf/ /leɪð/: Máy nhân thể giảm đứt

Engine lathe /ˈendʒɪn/ /leɪð/: Máy luôn thể ren vít vạn năng

Facing lathe /ˈfeɪsɪŋ/ /leɪð/: Máy một thể mặt đầu, máy nhân thể cụt

Machine lathe /məˈʃiːn/ /leɪð/: Máy tiện vạn năng

Multicut lathe /ˈmʌltaɪkʌt/ /leɪð/: Máy nhân tiện những dao

Multiple-spindle lathe /ˈmʌltɪpl/ /ˈspɪndl/ /leɪð/: Máy nhân thể các trục chính

Precision lathe /prɪˈsɪʒn/ /leɪð/: Máy nhân tiện thiết yếu xác

Profile-turing lathe /ˈproʊfaɪl/ /tɜːrɪŋ/ /leɪð/: Máy nhân tiện chnghiền hình

Relieving lathe /rɪˈliːvɪŋ/ /leɪð/: Máy luôn thể hớt lưng

Screw/ Thread-cutting lathe /skruː/ /θred/ /ˈkʌtɪŋ/ /leɪð/: Máy nhân thể ren

Semiautomatic lathe /ˌsengươi ɔːtəˈmætɪk/ /leɪð/: Máy nhân tiện bán từ động

Turret lathe /ˈtɜːrət/ /leɪð/: Máy tiện rơ-vôn-ve

Turret /ˈtɜːrət/: Đầu rơ-vôn-ve

Wood lathe /wʊd/ /leɪð/: Máy một thể gỗ

Từ điển tiếng Anh siêng ngành cơ khí trên đây hẳn sẽ giúp bạn gồm thêm những kiến thức hữu ích. Aroma hy vong nội dung bài viết này sẽ giúp đỡ các bạn tiến hành các bước cùng mày mò kỹ năng siêng ngành hiệu quả hơn, nhất là trong ngôi trường thích hợp tìm hiểu về máy nhân tiện. Bạn cũng nhớ là đón coi các bài học kinh nghiệm giờ đồng hồ Anh chuyên ngành cơ khí tiếp sau nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *