Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ thể dạy dỗ để giúp đỡ chúng ta nói về lịch học của chính mình, ngôi trường bản thân sẽ học, môn học mình vẫn theo, điểm thi thời điểm cuối kỳ là từng nào.

Bạn đang xem: Năm học tiếng anh là gì

Quý khách hàng sẽ xem: Năm học tập tiếng anh là gì

Đang xem: Năm học giờ đồng hồ anh là gì


*

6.academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bởi, bệnh chỉ9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: căn bệnh thành tích48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: gia sư thỉnh giảng56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: cách thức rước người học tập làm trung tâm88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài bác (bài toán làm của giáo viên)97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinch đại học, cao đẳng108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tiểu học109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học tập phổ thông


*

▪ Giảng dạy dỗ theo giáo trình có sẵn.

▪ Làm vấn đề tận nhà, không đề nghị chuyển vận.

▪ Thời gian đào tạo linh hoạt.

▪ Chỉ cần phải có máy tính xách tay kết nối Internet định hình, tai nghe, microphone bảo vệ cho câu hỏi dạy dỗ học online.

▪ Yêu cầu chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học thẳng 1 thầy 1 trò trong cả cả buổi học tập.

Xem thêm: Hàm Logarit Là Gì, Đồ Thị Và Công Thức Tính Đơn Giản Nhất, Logarit Tự Nhiên

▪ Lộ trình được thiết kế riêng rẽ mang lại từng học tập viên khác biệt.

▪ Dựa bên trên phương châm, đặc điểm từng ngành bài toán của học tập viên.

▪ Học đa số cơ hội hầu hết nơi, thời hạn năng động.


*

▪ Được học trên môi trường xung quanh bài bản 7 năm kinh nghiệm tay nghề giảng dạy Tiếng Anh.

▪ Cam kết đầu ra bằng văn uống bản.

▪ Học lại MIỄN PHÍ đến khi ngừng cổng output.

▪ tặng kèm MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn chỉnh nước ngoài với tư liệu vào quy trình học.


*

A/an/the là hầu như từ bỏ rất là không còn xa lạ vào tiếng anh, bọn chúng được Điện thoại tư vấn là mạo từ bỏ. Có 2 nhiều loại mạo từ: mạo trường đoản cú ko xác minh và mạo trường đoản cú khẳng định.


mongkiemthe.com Learning System – Hệ thống học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc toàn diện cho người new ban đầu.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *