Các nhiều người đang xem nội dung bài viết : Nhập Sinch Tiếng Anh Là Gì – Sổ H.K Tiếng Anh Là Gì nằm trong chủ đề Hỏi Đáp Thắc Mắt, Nếu thấy hay giúp mình 1 like hoặc nói qua các bạn nha !!

Nếu nội dung bài viết – Nhập Sinch Tiếng Anh Là Gì – Sổ H.K Tiếng Anh Là Gì – chưa được hay thì góp ý để Canboxd cải thiện hơn văn bản bạn nha !


Nhập học giờ Anh là amission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học tập là ngày tựu trường của sinh viên khi trúng tuyển chọn vào các ngôi trường ĐH trải qua trực tiếp giỏi trực đường.

Bạn đang xem: Nhập sinh tiếng anh là gì

Quý Khách vẫn xem: Nhập sinch giờ anh là gì

Nhập học giờ đồng hồ Anh là Admission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học là ngày vào học được trường thông tin trước mang lại sinh viên khi nhập học tập.

Khi học sinh được trúng tuyển vào những ngôi trường học viên hoài vọng. Các trường đại gọc đang gửi giấy báo trúng tuyển và ngày nhập học mang lại học sinh.

Từ vựng giờ Anh chủ đề dạy dỗ.

Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: Bảng điểm.

Certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: Bằng, chứng từ.

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: Bằng cấp.


*

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: Bộ giáo dục.

Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: Bộ môn.

College /ˈkɑːlɪdʒ /: Cao đẳng.

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: Chủ nhiệm cỗ môn, trưởng bộ môn.

Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: Đào tạo.

Pass /pæs /: Điểm mức độ vừa phải.

Credit / ˈkredɪt/: Điểm khá.

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm giỏi.

High distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm xuất sắc.

Xem thêm: "When You Say Nothing At All Là Gì, Nothing At All Là Gì

Pass (an exam) /pæs/: Đỗ.

Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: Giấy knhì sinh.

Conduct /kənˈdʌkt /: Hạnh kiểm.

Materials /məˈtɪriəlz/: Tài liệu.

Performance /pərˈfɔːrməns /: Học lực.

Term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): Học kỳ.

Hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br), dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): Ký túc xá.

Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: Lễ tốt nghiệp.

Enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /: Số lượng học viên nhập học tập.

Enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: Nhập học tập.

một vài mẫu mã câu giờ Anh về nhập học.

As a result of increased educational access, enrollment rates more than doubled between 1996 & 2006.

Do kĩ năng tiếp cận dạy dỗ tăng lên, tỷ lệ nhập học tăng gấp đôi từ thời điểm năm 1996 đến năm 2006.

The enrollment rate of Chinese classes at university màn chơi increased by 51% from 2002 lớn năm ngoái.

Tỷ lệ nhập học những lớp giờ Trung ở cung cấp ĐH đã tiếp tục tăng 51% từ thời điểm năm 2002 đến năm 2015.

Bài viết nhập họctiếng Anh là gì đượctổng thích hợp bởi vì gia sư trung trung khu giờ Anh webgiaidap.com.

Chuyên ổn mục: Hỏi Đáp


Các bạn đang coi : Nhập Sinh Tiếng Anh Là Gì – Sổ H.K Tiếng Anh Là Gì | | mongkiemthe.com

Nếu thấy giỏi, giúp bản thân tóm tắt bài viết : Nhập Sinc Tiếng Anh Là Gì – Sổ H.K Tiếng Anh Là Gì để nhiều bạn được đón coi bạn nha !Mỗi lượt chia sẻ bài biết Nhập Sinh Tiếng Anh Là Gì – Sổ H.K Tiếng Anh Là Gì của chúng ta là động lực nhằm team cải tiến và phát triển thêm các dự án công trình nội dung bài viết quality hơn source: https://mongkiemthe.com/

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *