Từ vựng tiếng Anh về Phật giáo, tín ngưỡng xuất xắc các tự vựng giờ đồng hồ Anh cần sử dụng trong ca dua (Buddhist terms / buddhis vocabulary) hỗ trợ cho biên dịch thuận lợi tra cứu vãn các thuật ngữ về danh xưng (chức vụ) nlỗi đại đức, thượng tọa, hòa thượng…tương tự như tbọn họ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni…Bài viết này đọc từ trang http://thichvannang.blogspot.com/, nếu như bạn gồm thêm lên tiếng, vui mừng góp phần chủ ý phần comment hoặc gmail phungocviet03
email.com. Xin cám ơn

*

Các tự vựng giờ đồng hồ Anh sử dụng trong chùa

Danh xưng:

Đạo Phật: Buddhism

Đức Phật: the Buddha

Giảng sư: Buddhism teacher

Pháp: the Dharma/Dhamma, the Teaching of the Buddha (the Buddha’s teaching)

Tăng: the Sangha / Buddhist community of monks

Phật tử: Buddhists / Buddhist followers

Đại đức: Venerable

Đại đức (Venerable, Ven.): vị Tăng tchúng ta Đại giới (250 giới sau tối thiểu hai năm thọ giời Sa di (10 giới) với tu tập ít nhất hai năm, tuổi thọ ít nhất là đôi mươi tuổi.

Bạn đang xem: Phật giáo tiếng anh là gì

Thượng tọa/Hòa thượng: Most Venerable

Thượng tọa (Most Venerable): Vị Đại đức gồm tuổi đạo ít nhất là 25 năm (tuổi thọ bên trên 45 tuổi)

Hòa thượng (Most Ven): vị Thượng tọa tất cả tuổi đạo ít nhất là 40 năm (tuổi sống bên trên 60 tuổi)

hòa hợp pháp hóa lãnh sự

Tăng/Ni: Monk/Nun

Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni: Bhikquần thể / Bhikkhuni: fully ordained monk/nun

Sa di/Sa di Ni (sāmaṇera): Novice / Female Novice

Ưu bà tắc (upāsaka): Laymen

Ưu bà di (upāsikā): Laywomen

Cư sĩ: Laypeople / Laity

Thầy: Teacher / Master

Tổ sư: Patriarch

Đệ tử: disciple / student

Pháp lữ Dharma friend

Pháp huynh: brother in Dharma

Pháp đệ: younger brother in Dharma

dịch thuật công hội chứng quận 2

Đồ trang bị vào chùa:

Ca tòng, Tu viện/Ni viện: Pagoda / Temple / Monastery/Nunnery

Tháp: stupage authority / tower

Tháp chuông: bell tower

Nhà Tổ: Patriarch house

Chuông: bell

Đại hồng chung: Great Bell

Khánh: Little bell

Mõ: Wooden bell

Giảng mặt đường assembly hall

Chánh điện: main hall / Buddha shrine

Điện Phật: Buddha shrine

Điện Quan âm: Avalokitesvara shrine

Điện Di đà: Amita Buddha shrine

Kinh: Sutta, sūtras, Scriptures, Canon, holy book

Luật: Vinaya book, discipline codes, or Buddhist monastic code

Luận: commentary book

Sự thực hành:

Tam bảo: Triple Gems: Buddha, Dharma, Sangha

Quy y Tam bảo: Take refuge in the Triple Gems

Đhình ảnh lễ Tam bảo: Pay homage lớn the Triple Gems

Lạy lớn prostrate (v), prostration (n)

Thiền: Zen/Chan/Thien, meditation

Ngồi thiền: sit in meditation

Tụng kinh: chanting, recite the sutra

Niệm Phật: chanting the Buddha’s name

Sám hối: repentance/confession

Chấp tác: working, cleaning

Học tập/nghiên cứu: study

Dạy/học: teach/learn

Nghe pháp: listen lớn Dharma talk

Chánh niệm: mindfulness/being in the present

Giới điều: precept/discipline

Lời phạt nguyện: vow

Về giáo lý:

Giáo lý: teaching / tenet / doctrine

Lời Phật dạy: the teaching of the Buddha / the Buddha’s teaching

Nghiệp: karma, action

Nghiệp thiện: good action/deed

Nghiệp ác: bad action/deed

Nhân và quả: cause and effect

Nhân duyên: condition

Dulặng khởi: co-arising, dependent origination

Tứ đế: Four Noble Truth

Bát chánh đạo: Noble Eight-fold Path

Tam pháp ấn: three characteristics of existence

Thường/Vô thường: permanence/impermanence

Khổ: suffering, sorrow

Ngã: self, soul / substance /

Tự tánh self-nature

Hạnh phúc/an nhàn /niềm vui sướng: happiness / peace / bliss

lỗi lầm: sin/ fault / mistake

Làm sai: wrong doing

Niềm tin: belief/faith

Tham/Sân/Si: greed / hatred, ill-will / ignorance

Tâm: mind

Thức: consciousness

Cảm thọ/cảm xúc: feeling

khác

– Abbey – /ˈæb.i/: tu viện

– Angel – /ˈeɪn.dʒəl/: thiên thần

– Ancient traditional – /ˈeɪn.ʃənt.trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống lịch sử cổ xưa

– Attachment – /əˈtætʃ.mənt/: sự buộc ràng, sự chấp trước

– Apostle – /əˈpɑː.səl/: tín trang bị, thứ đệ

– Awaken – /əˈweɪ.kən/: thức tỉnh

– Being – /ˈbiː.ɪŋ/: sinc mệnh

– Belief – /bɪˈliːf/: tín ngưỡng

– Bodhisattva: Bồ Tát

– Buddhism – /ˈbʊd.ɪ.zəm/: đạo Phật

– Catholicism – /kəˈθɑl·əˌsɪz·əm/: Công giáo

– Causal law – /ˈkɑː.zəl.lɑː/: chế độ nhân quả

– Christian – /ˈkrɪs.ti.ən/: đạo Thiên Chúa

– Christmas – /ˈkrɪs.məs/: Lễ Chúa giáng sinh

– Confucianism – /kənˈfjuː.ʃən.ɪzm/: đạo Khổng (Nho giáo)

– Creator – /kriˈeɪ.t̬ɚ/: Đấng sản xuất hóa, Đấng sáng thế

– Hinduism – /ˈhɪn.duː.ɪ.zəm/: đạo Hindu (Ấn Độ giáo)

– Protestantism – /ˈprɑt̬·ə·stənˌtɪz·əm/: đạo Tin lành

– Taoism – /ˈdaʊ.ɪ.zəm/: Lão giáo (Đạo giáo)

– Sikhism – /ˈsi·kɪz·əm/: đạo Sikh (Ấn Độ giáo)

– Islam – /ˈɪz.læm/: đạo Hồi

– Church – /tʃɝːtʃ/: công ty thờ

– Synagogue – /ˈsɪn.ə.ɡɑːɡ/: giáo đường của Do Thái Giáo

– Mosque – /mɑːsk/: nhà thời thánh của bạn Hồi giáo

– Pagoda – /pəˈɡoʊ.də/: chùa

– Temple – /ˈtem.pəl/: đền

– Monk – /mʌŋk/: thầy tu

– Priest – /priːst/: linh mục

– Pope – /poʊp/: giáo hoàng

– Fairy – /ˈfer.i/: Tiên

– God – /ɡɑːd/: Thần, Chúa

– Saint – /sənt/: Thánh nhân

– Savior – /ˈseɪv·jər/: vị cứu giúp tinh

– Heaven – /ˈhev.ən/: thiên con đường, thiên quốc, thiên thượng

– Hell – /hel/: địa ngục

– Earth – /ɝːθ/ trái khu đất, cõi trần

– Ghost – /ɡoʊst/, phantom – /ˈfæn.t̬əm/: ma

– Devil – /ˈdev.əl/, satung – /ˈseɪ.tən/, detháng – /ˈdiː.mən/: quỷ dữ

– Easter – /ˈiː.stɚ/: Lễ phục sinh

– Reincarnation – /ˌriː.ɪn.kɑːrˈneɪ.ʃən/: luân hồi

– Material – /məˈtɪr.i.əl/: thứ chất

– Spirit – /ˈspɪr.ət/: linc hồn, tinh thần

– Practice – /ˈpræk.tɪs/: luyện, tu luyện

– Meditation – /ˈmed.ə.teɪt/: thiền hậu định

– Pray – /preɪ/: cầu nguyện

– Chant – /tʃænt/: tụng kinh

– Though – /ðoʊ/: ý niệm, ý nghĩ

– Mind – /maɪnd/: tư tưởng, trung tâm hồn

– Moral standard – /ˈmɔːr.əl.ˈstæn.dɚd/: tiêu chuẩn đạo đức

– Ignorance – /ˈɪɡ.nɚ.ənt/: sự gàn muội

– Virtue – /ˈvɝː.tʃuː/: tiết hạnh, phđộ ẩm giá

– Wisdom – /ˈwɪz.dəm/: trí huệ, sự thông thái

– Compassion – /kəmˈpæʃ.ən/: lòng trường đoản cú chổ chính giữa, thiện lương

– Mercy – /ˈmɝː.si/: lòng trường đoản cú bi

– Forbearance – /fɔːrˈber.əns/: sự nhẫn nại

– Truthfulness – /ˈtruːθ.fəl/: sự thật tâm, chân thực

– Sincerity – /sɪnˈsɪr/: thực lòng, thành khẩn

– Evil – /ˈiː.vəl/: dòng ác

– Tribulation – /ˌtrɪb.jəˈleɪ.ʃən/: khổ nạn

– Scripture – /ˈskrɪp.tʃɚ/: ghê sách

– The Bible – /ˈbaɪ.bəl/: Thánh kinh

– Buddha law – /ˈbʊd.ə.lɑː/: Phật Pháp

– Preach – /priːtʃ/: ttiết giảng

– Prophecy – /ˈprɑː.fə.si/: lời tiên tri

– Universe – /ˈjuː.nə.vɝːs/: thiên hà, toàn thể

– Prehistoric civilization – /ˌpriː.hɪˈstɔːr.ɪk. ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/ /: văn uống minch chi phí sử

– Superstition – /ˌsuː.pɚˈstɪʃ.ən/: sự mê tín

Ví dụ:

– Any conflict can be solved with tolerance, patience & sincerity.

=> Mọi sự xung tự dưng hầu hết hoàn toàn có thể được giải quyết với việc khoan dung, nhẫn nhịn và thành tâm.

– The paths of perceiving of mainstream beliefs is through the practing following the moral standards as directed by awaken people lượt thích Buddha Sakyamuni, Jesus, Lao Tzu…

=> Con con đường dìm thức của các tín ngưỡng chân đó là thông qua vấn đề thực hành thực tế sửa sang bạn dạng thân theo các tiêu chuẩn chỉnh đạo đức nghề nghiệp được dẫn dắt do các vị giác đưa như Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Jesus, Lão Tử…

– Beliefs are not blinded superstition. It’s science, & they bởi vì other ways khổng lồ discover the mystery of connection between human & universal.

=> Tín ngưỡng không hẳn là việc mê tín mù quáng. Nó là kỹ thuật và chúng ta tất cả các cách khác biệt để mày mò ra bí mật sự tương tác giữa bé tín đồ và vũ trụ.

Xem thêm: Phân Biệt Habit Và Routine Là Gì, Phân Biệt Habit Và Routine

– Every mainstream religious belief appears in human society when social morality standards are degradation. They help lớn restore truthful morality standards of human.

=> Mọi tín ngưỡng chân chủ yếu xuất hiện trong buôn bản hội loài fan khi những tiêu chuẩn đạo đức đang xuống cấp. Họ góp khôi phục lại tiêu chuẩn đạo đức chân chủ yếu cho con người.

– Scientists say that we are only aware of 4% of matter of universe, so we cannot see the existence of beings created by other matter. However, religions long times ago can be aware Gods – the higher-class beings than human

=> Các công ty khoa học nói rằng bọn họ chỉ phân biệt được 4% trang bị hóa học vào vũ trụ, cho nên họ không thể thấy được sự tồn tại của những sinch mệnh được cấu thành vì các đồ dùng chất không giống. Tuy nhiên trường đoản cú rất lâu các tín ngưỡng tôn giáo có thể nhấn thức về Thần – những sinch mệnh cao cấp rộng loại người.

khác 2

Buddhism /ˈbudɪzəm/Phật giáo/đạo PhậtThe Buddha /ˈbudə/Đức Phật/ tín đồ đã giác ngộAmitabha BuddhaĐức Phật A Di ĐàMedicine BuddhaĐức Phật Dược SưBodhisattva /ˌboʊdɪˈsʌtvə/: a person who is able khổng lồ reach nirvana but who delays doing this because of the suffering of other humansBồ tát: bạn rất có thể đạt đến Niết bàn (tinh thần niềm hạnh phúc, bình yên) nhưng trì hoãn vấn đề nhập Niết bàn vị những người không giống vẫn còn đó Chịu đau khổAvalokiteśvara BodhisattvaQuan Thế Âm Bồ táta Buddhist/monk/templemột Phật tử/một công ty tu hành/một ngôi đền Phật giáoThree JewelsTam Bảo (Phật-Pháp-Tăng)Take Refuge in the Three JewelsQuy Y Tam BảoThe Four Noble TruthsTứ diệu đếNoble Eightfold PathBát chánh đạoMiddle WayTrung ĐạoPure L& BuddhismTịnh Độ TôngZen BuddhismThiền lành TôngZen MasterThiền lành SưDharma /ˈdɑrmə/: truth or law that affects the whole universeGiáo pháp: hầu như sự thật, quy mức sử dụng bỏ ra phối hận cả vũ trụDharma MasterPháp Sư/ Người giảng phápDharma TalksTngày tiết phápSanghaGiáo hội Tăng-giàGreed/Hatred/Ignorance /ɡrid/ /ˈheɪtrəd/ /ˈɪɡnərəns/Tham/Sân/SiSutra /ˈsutrə/Kinc điểnMantra /ˈmɑntrə/Thần chúGreat Compassion MantraThần crúc Đại BiVegetarian /ˌvɛdʒəˈtɛriən/Người nạp năng lượng chaygood/bad karma /ˈkɑrmə/Some vegetarians believe that eating meat is bad karma.Một số fan không ăn mặn có niềm tin rằng ăn uống làm thịt sẽ tạo cho ác nghiệprebirth /ˌriˈbərθ/tái sinhNirvamãng cầu /nɪrˈvɑnə/: the state of peace và happiness that a person achieves after giving up all personal desiresNiết bàn: tinh thần im bình cùng hạnh phúc nhưng một fan có được sau khoản thời gian sẽ từ quăng quật toàn bộ mọi si mong muốn cá nhânEmptiness /ˈɛmptinəs/tính KhôngEgo /ˈiɡoʊ/Bản ngã

Tên cơ quan:

Ban hoằng pháp trung ương: The Society for the Propagation of the Faith

Giáo hội phật giáo Việt Nam: VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION

Từ vựng giờ Anh về Phật giáo, tín ngưỡng / Các từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh dùng vào ca tòng nhiều lúc sử dụng ngôn ngữ pali xuất xắc sanskrit (tiếng Phạn) do vậy khó ghi ghi nhớ bởi vì vậy gây khó khăn mang đến biên dịch, vì chưng vậy, câu hỏi sử dụng đúng mực thuật ngữ sử dụng vào ca tòng tốt nghành phật giáo là đặc biệt quan trọng.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *