Từ vựng tiếng Anh về Phật giáo, tín ngưỡng xuất xắc những từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh dùng vào cvào hùa (Buddhist terms / buddhis vocabulary) giúp cho biên dịch dễ ợt tra cứu giúp những thuật ngữ về danh xưng (chức vụ) nhỏng đại đức, thượng tọa, hòa thượng…tương tự như tchúng ta giới tỳ kheo, tỳ kheo ni…Bài viết này đọc từ trang http://thichvannang.blogspot.com/, nếu bạn có thêm lên tiếng, vui miệng đóng góp ý kiến phần comment hoặc email phungocviet03email.com. Xin cám ơn


*

Các tự vựng giờ đồng hồ Anh sử dụng vào chùa

Danh xưng:

Đạo Phật: Buddhism

Đức Phật: the Buddha

Giảng sư: Buddhism teacher

Pháp: the Dharma/Dhamma, the Teaching of the Buddha (the Buddha’s teaching)

Tăng: the Sangha / Buddhist community of monks

Phật tử: Buddhists / Buddhist followers

Đại đức: Venerable

Đại đức (Venerable, Ven.): vị Tăng tbọn họ Đại giới (250 giới sau tối thiểu 2 năm thọ giời Sa di (10 giới) cùng tu tập ít nhất 2 năm, tuổi đời tối thiểu là 20 tuổi.quý khách sẽ xem: Kinch phật giờ anh là gì

Thượng tọa/Hòa thượng: Most Venerable

Thượng tọa (Most Venerable): Vị Đại đức gồm tuổi đạo ít nhất là 25 năm (tuổi sống trên 45 tuổi)

Hòa thượng (Most Ven): vị Thượng tọa bao gồm tuổi đạo tối thiểu là 40 năm (tuổi đời bên trên 60 tuổi)

phù hợp pháp hóa lãnh sự

Tăng/Ni: Monk/Nun

Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni: Bhikkhu vực / Bhikkhuni: fully ordained monk/nun

Sa di/Sa di Ni (sāmaṇera): Novice / Female Novice

Ưu bà tắc (upāsaka): Laymen

Ưu bà di (upāsikā): Laywomen

Cư sĩ: Laypeople / Laity

Thầy: Teacher / Master

Tổ sư: Patriarch

Đệ tử: disciple / student

Pháp lữ Dharma friend

Pháp huynh: brother in Dharma

Pháp đệ: younger brother in Dharma

dịch thuật công bệnh quận 2

Đồ thứ vào chùa:

Chùa, Tu viện/Ni viện: Pagodomain authority / Temple / Monastery/Nunnery

Tháp: stupa / tower

Tháp chuông: bell tower

Nhà Tổ: Patriarch house

Chuông: bell

Đại hồng chung: Great Bell

Khánh: Little bell

Mõ: Wooden bell

Giảng con đường assembly hall

Chánh điện: main hall / Buddha shrine

Điện Phật: Buddha shrine

Điện Quan âm: Avalokitesvara shrine

Điện Di đà: Amita Buddha shrine

Kinh: Sutta, sūtras, Scriptures, Canon, holy book

Luật: Vinaya book, discipline codes, or Buddhist monastic code

Luận: commentary book

Sự thực hành:

Tam bảo: Triple Gems: Buddha, Dharma, Sangha

Quy y Tam bảo: Take refuge in the Triple Gems

Đảnh lễ Tam bảo: Pay homage lớn the Triple Gems

Lạy khổng lồ prostrate (v), prostration (n)

Thiền: Zen/Chan/Thien, meditation

Ngồi thiền: sit in meditation

Tụng kinh: chanting, recite the sutra

Niệm Phật: chanting the Buddha’s name

Sám hối: repentance/confession

Chấp tác: working, cleaning

Học tập/nghiên cứu: study

Dạy/học: teach/learn

Nghe pháp: listen to lớn Dharma talk

Chánh niệm: mindfulness/being in the present

Giới điều: precept/discipline

Lời phân phát nguyện: vow

Về giáo lý:

Giáo lý: teaching / tenet / doctrine

Lời Phật dạy: the teaching of the Buddha / the Buddha’s teaching

Nghiệp: karma, action

Nghiệp thiện: good action/deed

Nghiệp ác: bad action/deed

Nhân và quả: cause and effect

Nhân duyên: condition

Duim khởi: co-arising, dependent origination

Tứ đọng đế: Four Noble Truth

Bát chánh đạo: Noble Eight-fold Path

Tam pháp ấn: three characteristics of existence

Thường/Vô thường: permanence/impermanence

Khổ: suffering, sorrow

Ngã: self, soul / substance /

Tự tánh self-nature

Hạnh phúc/an nhàn /niềm vui sướng: happiness / peace / bliss

lỗi lầm: sin/ fault / mistake

Làm sai: wrong doing

Niềm tin: belief/faith

Tham/Sân/Si: greed / hatred, ill-will / ignorance

Tâm: mind

Thức: consciousness

Cảm thọ/cảm xúc: feeling

khác

– Abbey – /ˈæb.i/: tu viện

– Angel – /ˈeɪn.dʒəl/: thiên thần

– Ancient traditional – /ˈeɪn.ʃənt.trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống cổ xưa

– Attachment – /əˈtætʃ.mənt/: sự ràng buộc, sự chấp trước

– Apostle – /əˈpɑː.səl/: tín đồ gia dụng, đồ dùng đệ

– Awaken – /əˈweɪ.kən/: thức tỉnh

– Being – /ˈbiː.ɪŋ/: sinch mệnh

– Belief – /bɪˈliːf/: tín ngưỡng

– Bodhisattva: Bồ Tát

– Buddhism – /ˈbʊd.ɪ.zəm/: đạo Phật

– Catholicism – /kəˈθɑl·əˌsɪz·əm/: Công giáo

– Causal law – /ˈkɑː.zəl.lɑː/: nguyên lý nhân quả

– Christian – /ˈkrɪs.ti.ən/: đạo Thiên Chúa

– Christmas – /ˈkrɪs.məs/: Lễ Chúa giáng sinh

– Confucianism – /kənˈfjuː.ʃən.ɪzm/: đạo Khổng (Nho giáo)

– Creator – /kriˈeɪ.t̬ɚ/: Đấng chế tạo ra hóa, Đấng sáng thế

– Hinduism – /ˈhɪn.duː.ɪ.zəm/: đạo Hindu (Ấn Độ giáo)

– Protestantism – /ˈprɑt̬·ə·stənˌtɪz·əm/: đạo Tin lành

– Taoism – /ˈdaʊ.ɪ.zəm/: Lão giáo (Đạo giáo)

– Sikhism – /ˈsi·kɪz·əm/: đạo Sikh (Ấn Độ giáo)

– Islam – /ˈɪz.læm/: đạo Hồi

– Church – /tʃɝːtʃ/: đơn vị thờ

– Synagogue – /ˈsɪn.ə.ɡɑːɡ/: giáo con đường của Do Thái Giáo

– Mosque – /mɑːsk/: nhà thời thánh của fan Hồi giáo

– Pagodomain authority – /pəˈɡoʊ.də/: chùa

– Temple – /ˈtem.pəl/: đền

– Monk – /mʌŋk/: thầy tu

– Priest – /priːst/: linc mục

– Pope – /poʊp/: giáo hoàng

– Fairy – /ˈfer.i/: Tiên

– God – /ɡɑːd/: Thần, Chúa

– Saint – /sənt/: Thánh nhân

– Savior – /ˈseɪv·jər/: vị cứu tinh

– Heaven – /ˈhev.ən/: thiên đường, thiên quốc, thiên thượng

– Hell – /hel/: địa ngục

– Earth – /ɝːθ/ trái khu đất, cõi trần

– Ghost – /ɡoʊst/, phantom – /ˈfæn.t̬əm/: ma

– Devil – /ˈdev.əl/, sachảy – /ˈseɪ.tən/, demon – /ˈdiː.mən/: quỷ dữ

– Easter – /ˈiː.stɚ/: Lễ phục sinh

– Reincarnation – /ˌriː.ɪn.kɑːrˈneɪ.ʃən/: luân hồi

– Material – /məˈtɪr.i.əl/: vật chất

– Spirit – /ˈspɪr.ət/: linch hồn, tinch thần

– Practice – /ˈpræk.tɪs/: luyện, tu luyện

– Meditation – /ˈmed.ə.teɪt/: thiền khô định

– Pray – /preɪ/: cầu nguyện

– Chant – /tʃænt/: tụng kinh

– Though – /ðoʊ/: ý niệm, ý nghĩ

– Mind – /maɪnd/: tứ tưởng, trung tâm hồn

– Moral standard – /ˈmɔːr.əl.ˈstæn.dɚd/: tiêu chuẩn chỉnh đạo đức

– Ignorance – /ˈɪɡ.nɚ.ənt/: sự dại muội

– Virtue – /ˈvɝː.tʃuː/: tiết hạnh, phẩm giá

– Wisdom – /ˈwɪz.dəm/: trí huệ, sự thông thái

– Compassion – /kəmˈpæʃ.ən/: lòng tự trung ương, thiện tại lương

– Mercy – /ˈmɝː.si/: lòng từ bỏ bi

– Forbearance – /fɔːrˈber.əns/: sự nhẫn nại

– Truthfulness – /ˈtruːθ.fəl/: sự chân thành, chân thực

– Sincerity – /sɪnˈsɪr/: thật tình, thành khẩn

– Evil – /ˈiː.vəl/: mẫu ác

– Tribulation – /ˌtrɪb.jəˈleɪ.ʃən/: khổ nạn

– Scripture – /ˈskrɪp.tʃɚ/: kinh sách

– The Bible – /ˈbaɪ.bəl/: Thánh kinh

– Buddha law – /ˈbʊd.ə.lɑː/: Phật Pháp

– Preach – /priːtʃ/: thuyết giảng

– Prophecy – /ˈprɑː.fə.si/: lời tiên tri

– Universe – /ˈjuː.nə.vɝːs/: dải ngân hà, toàn thể

– Prehistoric civilization – /ˌpriː.hɪˈstɔːr.ɪk. ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/ /: văn uống minc chi phí sử

– Superstition – /ˌsuː.pɚˈstɪʃ.ən/: sự mê tín

Ví dụ:

– Any conflict can be solved with tolerance, patience và sincerity.

Bạn đang xem: Phật tiếng anh là gì

=> Mọi sự xung hốt nhiên phần đa hoàn toàn có thể được giải quyết và xử lý với việc rộng lượng, nhẫn nại với thực tâm.

– The paths of perceiving of mainstream beliefs is through the practing following the moral standards as directed by awaken people lượt thích Buddha Sakyamuni, Jesus, Lao Tzu…

=> Con mặt đường dấn thức của các tín ngưỡng chân chính là thông qua Việc thực hành thực tế sửa sang phiên bản thân theo những tiêu chuẩn chỉnh đạo đức nghề nghiệp được dẫn dắt vày các vị giác mang nlỗi Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Jesus, Lão Tử…

– Beliefs are not blinded superstition. It’s science, & they bởi vì other ways lớn discover the mystery of connection between human & universal.

– Every mainstream religious belief appears in human society when social morality standards are degradation. They help lớn restore truthful morality standards of human.

Xem thêm: Xương Thạch Cao Dày Bao Nhiêu 1M2? Trần Thạch Cao Dày Bao Nhiêu

=> Mọi tín ngưỡng chân thiết yếu xuất hiện thêm vào làng mạc hội loài tín đồ khi các tiêu chuẩn chỉnh đạo đức đã xuống cấp trầm trọng. Họ góp khôi phục lại tiêu chuẩn chỉnh đạo đức nghề nghiệp chân chủ yếu mang đến nhỏ fan.

– Scientists say that we are only aware of 4% of matter of universe, so we cannot see the existence of beings created by other matter. However, religions long times ago can be aware Gods – the higher-class beings than human

=> Các công ty khoa học nói rằng bọn họ chỉ nhận thấy được 4% vật dụng hóa học trong vũ trụ, do đó chúng ta chẳng thể thấy được sự mãi mãi của các sinch mệnh được cấu thành vày những vật dụng hóa học không giống. Tuy nhiên từ rất lâu các tín ngưỡng tôn giáo có thể nhấn thức về Thần – đều sinc mệnh thời thượng hơn loài tín đồ.

không giống 2

Tên cơ quan:

Ban hoằng pháp trung ương: The Society for the Propagation of the Faith

Giáo hội phật giáo Việt Nam: VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Phật giáo, tín ngưỡng / Các tự vựng tiếng Anh dùng trong chùa thỉnh thoảng dùng ngôn ngữ pali tốt sanskrit (giờ đồng hồ Phạn) vì chưng vậy cạnh tranh ghi lưu giữ vị vậy khiến trở ngại mang lại biên dịch, bởi vì vậy, việc cần sử dụng đúng đắn thuật ngữ dùng vào ca dua giỏi lĩnh vực phật giáo là đặc biệt quan trọng.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *