Below are sample sentences containing the word "phương thơm sai" from the Vietnamese - English. We can refer lớn these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "phương sai", or refer to lớn the context using the word "phương thơm sai" in the Vietnamese - English.

Bạn đang xem: Phương sai tiếng anh là gì


1. Vậy kia đó là phương sai của trái lê.

So that's how much variation there would be.

2. Pmùi hương sai giá cả hàng: Pmùi hương sai giá bán hàng cho thấy sự khác hoàn toàn trong tổng doanh thu gây ra bằng phương pháp tính giá bán khác với mức giá dự loài kiến hoặc giá bán tiêu chuẩn chỉnh.

Sales Price Variance: The sales price variance reveals the difference in total revenue caused by charging a different selling price from the planned or standard price.

3. Đó là vấn đề chúng lý giải phần nào quý hiếm phương thơm sai trong tài liệu.

That they explain some of the variation in the data.

4. Để tính được tổng pmùi hương sai là bao nhiêu, ta vẽ đường quý hiếm vừa phải.

To figure out how much variation there is, I draw the mean.

5. Để hiểu phương thơm sai, trước hết chúng ta đề xuất đọc giá trị vừa phải là gì?

Well lớn understand how much variation there is, first I've sầu got khổng lồ find out, sort of what's the average value?

6. Và cực hiếm phương sai vẫn đến ta biết, khoảng cách vừa phải của những con số tới quý giá đó.

Xem thêm: Bao Nhiêu Tuổi Thì Được Hưởng Chế Độ Người Cao Tuổi, Điều Kiện Người Cao Tuổi Được Nhận Trợ Cấp Xã Hội

And then variation tells me, how far are things, on average, from that value?

7. Phương sai sót lại, 25%, là do ảnh hưởng môi trường thiên nhiên ko được chia sẻ giữa những thành viên trong mái ấm gia đình.

The remaining variance, 25 percent, was due to environmental influences not shared between family members.

8. Trong sử dụng thịnh hành phương sai có hại được bộc lộ bằng chữ U hoặc chữ A - hay là trong ngoặc solo (A).

In common use adverse variance is denoted by the letter U or the letter A - usually in parentheses (A).

9. Tính toán thù phương thơm sai phải luôn luôn được tính bằng cách mang số chi phí dự kiến hoặc túi tiền và trừ đi giá trị thực tiễn / dự đoán.

Variance calculation should always be calculated by taking the planned or budgeted amount and subtracting the actual/forecasted value.

10. Pmùi hương pháp mang mẫu lại Jackknife được vận dụng mang lại dữ liệu phân giỏ nhằm tính toán thù pmùi hương sai mẫu mã của tỷ lệ xác suất biến đổi cho một chỉ số.

Jackknife resampling is applied lớn bucketed data lớn calculate the sample variance of the percent change of a metric.

11. Điểm chính yếu đó là, mô hình dạng này, phương thơm sai của những cú sốc điều đó, nấc thăng bằng của chênh lệch giàu nghèo đang là một trong hàn dốc tăng của r trừ đi g.

The important point is that, in any such mã sản phẩm, for a given variance of such shocks, the equilibrium cấp độ of wealth ineunique will be a steeply rising function of r minus g.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *