Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ mongkiemthe.com.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một cách đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Tend to be là gì

Discussions of underfunding and marginalization as causes of an institutional crisis have tended to lớn use the following line of argument.
The carver tends lớn change direction frequently, often crossing his previous marks from another angle.
The only things tending khổng lồ modify the density of this pattern are variations in the conditions of transport và accessibility.
There were, then, various reasons tending to limit the immediate impact of administrative reforms compared with other causes of changes in population levels.
Moreover, rather as substance dualism tends khổng lồ bởi vì, it seems to lớn undermine the causal role of consciousness in, for example, bringing about or influencing actions.
What was clearer was that the range of opinion in the press tended increasingly lớn favour the government.
The fact that it was shown that corporal punishment in a school tended to lớn exacerbate rather than diminish misbehaviour was the principal reason for rekhung.
In the absence of such a detailed-and repeated-articulation, national security tends not khổng lồ rise very high on the danh sách of congressional priorities.
Các quan điểm của các ví dụ ko thể hiện quan điểm của những chỉnh sửa viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press giỏi của các bên trao giấy phép.
*Xem thêm: Lmht: Hồ Sơ Game Thủ - Chiều Cao Và Tiểu Sử Của Qtv

khổng lồ put flour, sugar, etc. through a sieve (= wire net shaped lượt thích a bowl) to break up large pieces

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Cao 1M57 Nặng Bao Nhiêu Kg Là Đẹp, Cao 1M57 Nặng Bao Nhiêu Kg Là Vừa

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: GIÁO DỤC
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *