Ngành kế toán tài thiết yếu đã yên cầu một đội nhóm ngũ nhân sự nhiều năng lực cùng với trình độ tiếng Anh xuất sắc. Ngoài việc tiếp xúc trong các bước, việc quản lí những sổ sách, hội chứng tự, hóa đối chọi, thích hợp đồng, thuế má bằng giờ đồng hồ Anh cũng yên cầu người kế tân oán phải có một vốn tiếng Anh giỏi.

Vì vậy, bây giờ, Skype English mang tới cho các bạn một bài viết tổng hòa hợp lại các thuật ngữ thường dùng trong chăm ngành kế tân oán, hi vọng đang bổ ích mang lại các bạn.

Accounting entry: : cây viết toánAccrued expenses : Ngân sách đề nghị trả Accumulated: : lũy kếAdvance clearing transaction: : quyết tân oán lâm thời ứngAdvanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước tín đồ phân phối Advances to lớn employees : Tạm ứng Assets : Tài sản Assets liquidation: : tkhô giòn lý tài sảnBalance sheet : Bảng bằng phẳng kế toán Bookkeeper: : fan lập báo cáoCash : Tiền mặt Cash at ngân hàng : Tiền gửi bank Cash in h& : Tiền khía cạnh tại quỹ Cash in transit : Tiền vẫn gửi Cheông xã và take over: : nghiệm thuCost of goods sold : Giá vốn bán sản phẩm Current assets : Tài sản giữ đụng cùng chi tiêu ngắn hạn Current portion of Long-term liabilities : Nợ dài hạn mang lại hạn trả Deferred expenses : túi tiền chờ kết chuyển Deferred revenue : Người thiết lập trả tiền trước Depreciation of fixed assets : Hao mòn tài sản cố định hữu hình Depreciation of intangible fixed assets : Hoa mòn gia tài cố định vô hình dung Depreciation of leased fixed assets : Hao mòn gia sản cố định thuê tài chủ yếu Equity và funds : Vốn và quỹ Exchange rate differences : Chênh lệch tỷ giá Expenses for financial activities : túi tiền chuyển động tài thiết yếu Extraordinary expenses : Chi tiêu phi lý Extraordinary income : Thu nhập bất thường Extraordinary profit : Lợi nhuận phi lý Figures in: millions VND : Đơn vị tính: triệu đồng Financial ratquả táo : Chỉ số tài thiết yếu Financials : Tài bao gồm Finished goods : Thành phđộ ẩm tồn kho Fixed asset costs : Nguim giá chỉ gia sản cố định và thắt chặt hữu hình Fixed assets : Tài sản thắt chặt và cố định General and administrative sầu expenses : Chi phí quản lý công ty lớn Goods in transit for sale : Hàng gửi đi phân phối Gross profit : Lợi nhuận tổng Gross revenue : Doanh thu tổng Income from financial activities : Thu nhập chuyển động tài chủ yếu Income taxes : Thuế thu nhập cá nhân công ty Instruments and tools : Công cố kỉnh, pháp luật vào kho Intangible fixed asset costs : Nguyên giá chỉ tài sản thắt chặt và cố định vô hình dung Intangible fixed assets : Tài sản thắt chặt và cố định vô hình Intracompany payables : Phải trả các đơn vị nội bộ Inventory : Hàng tồn kho Investment và development fund : Quỹ đầu tư phát triển Leased fixed asset costs : Nguyên giá bán gia tài cố định mướn tài chính Leased fixed assets : Tài sản cố định thuê tài chính Liabilities : Nợ cần trả Long-term borrowings : Vay lâu dài Long-term financial assets : Các khoản chi tiêu tài bao gồm lâu dài Long-term liabilities : Nợ lâu năm Long-term mortgages, collateral, deposits : Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết cược, ký quỹ lâu dài Long-term security investments : Đầu tứ triệu chứng khân oán lâu dài Merchandise inventory : Hàng hoá tồn kho Net profit : Lợi nhuận thuần Net revenue : Doanh thu thuần Non-business expenditure source : Nguồn kinh phí sự nghiệp Non-business expenditure source, current year : Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay Non-business expenditure source, last year : Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước Non-business expenditures : Chi sự nghiệp Non-current assets : Tài sản thắt chặt và cố định với chi tiêu dài hạn Operating profit : Lợi nhuận từ bỏ vận động SXKD Other current assets : Tài sản lưu lại động khác Other funds : Nguồn kinh phí, quỹ không giống Other Long-term liabilities : Nợ dài hạn khác Other payables : Nợ khác Other receivables : Các khoản đề nghị thu khác Other Short-term investments : Đầu tư ngắn hạn không giống Owners’ equity : Nguồn vốn nhà tải Payables to employees : Phải trả công nhân viên cấp dưới Prepaid expenses : Ngân sách chi tiêu trả trước Profit before taxes : Lợi nhuận trước thuế Profit from financial activities : Lợi nhuận từ bỏ vận động tài bao gồm Provision for devaluation of stocks : Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho Purchased goods in transit : Hàng download sẽ đi trê tuyến phố Raw materials : Nguyên vật liệu, vật tư tồn kho Receivables : Các khoản yêu cầu thu Receivables from customers : Phải thu của người tiêu dùng Reconciliation: : đối chiếuReserve sầu fund : Quỹ dự trữ Retained earnings : Lợi nhuận không phân păn năn Revenue deductions : Các khoản bớt trừ Sales expenses : túi tiền bán hàng Sales rebates : Giảm giá chỉ bán sản phẩm Sales returns : Hàng phân phối bị trả lại Short-term borrowings : Vay ngắn hạn Short-term investments : Các khoản chi tiêu tài chủ yếu ngắn hạn Short-term liabilities : Nợ ngắn hạn Short-term mortgages, collateral, deposits : Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết cược, ký quỹ ngắn hạn Tangible fixed assets : Tài sản cố định hữu hình Taxes và other payables to lớn the State budget : Thuế với các khoản bắt buộc nộp nhànước Total assets : Tổng cộng gia sản Total liabilities and owners’ equity : Tổng cộng nguồn chi phí Trade creditors : Phải trả cho người phân phối Treasury stochồng : Cổ phiếu quỹ Welfare & reward fund : Quỹ khen ttận hưởng với phúc lợi an sinh Work in progress : Chi phí phân phối kinh doanh dsinh sống dang

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *