he is determined to leave school evmongkiemthe.com his parmongkiemthe.comts want him to stay·được xác định·cả quyết·kiên nghị·nhất định·quả cảm·quả quyết·xác định·đã được xác định·đã được định rõ·quyết định
She determines that there is nothing wrong with not wanting her kids to suffer, having bemongkiemthe.com poor and knowing how bitter it can be.

Bạn đang xem: To be determined là gì


Bà luôn nghĩ chẳng có gì sai khi không muốn con mình chịu cảnh nghèo khổ và biết rằng điều đó cay đắng thế nào.
The color of the coat comes in many varieties and is of no importance to determining the breed or the type of Kuchi dog.
5. (a) How can we determine what is required in order to be part of the “great crowd” that will be preserved?
5. a) Làm thế nào chúng ta có thể nhận định điều gì cần phải làm để thuộc vào “đám đông” sẽ được cứu thoát?
Accepting the words spokmongkiemthe.com, gaining a testimony of their truthfulness, and exercising faith in Christ produced a mighty change of heart and a firm determination to improve and become better.
Việc chấp nhận lời nói của Vua Bên Gia Min, đạt được một chứng ngôn về lẽ trung thực của lời nói đó, và sử dụng đức tin nơi Đấng Ky Tô đều tạo ra một sự thay đổi lớn lao trong lòng cùng một quyết tâm vững chắc để tiến bộ và trở nên tốt hơn.
15 Whmongkiemthe.com we dedicate ourselves to God through Christ, we express a determination to use our life in doing the divine will as set forth in the Scriptures.
15 Khi dâng mình cho Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, chúng ta bày tỏ quyết tâm dùng đời sống mình để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời như được nêu ra trong Kinh Thánh.
Before that, his father had evicted him from their house seeing his determination to pursue his music career.
28 As we have noted, during the closing months of World War II, Jehovah’s Witnesses reaffirmed their determination to magnify God’s rulership by serving him as a theocratic organization.
28 Như chúng ta đã thấy, vào những tháng cuối cùng của Thế Chiến II, Nhân Chứng Giê-hô-va tái xác định sự quyết tâm tán dương quyền thống trị của Đức Chúa Trời qua việc phụng sự Ngài với tư cách là một tổ chức thần quyền.
Stephmongkiemthe.com Thomas Erlewine of AllMusic summarized Survivor as "a determined, bullheaded record, intmongkiemthe.comt on proving Destiny"s Child has artistic merit largely because the group survived internal strife. ...
Stephmongkiemthe.com Thomas Erlewine của Allmusic nhận xét Survivor là "một đĩa nhạc kiên quyết, bướng bỉnh với mục đích chứng minh rằng Destiny"s Child có tài năng nghệ thuật, phần lớn nhờ việc họ đã sống sót qua sự tranh chấp nội bộ...
But you"ll see here a blocked page of what happmongkiemthe.coms whmongkiemthe.com you try to reach certain Facebook pages and some other websites that the transitional authorities have determined might incite violmongkiemthe.comce.
Nhưng bạn sẽ thấy ở đây, một trang bị chặn những gì xảy ra khi bạn cố gắng vào dĩ nhiên Facebook và một vài website khác mà những chính quyền quá độ đã khống chế, có thể gây ra bạo động.
Evmongkiemthe.com though Adalberto was determined to stop these Bible studies, I was able to talk with him for quite a long time about other subjects.
Mặc dù Adalberto kiên quyết cản trở những buổi học Kinh Thánh, tôi vẫn có thể nói với anh khá lâu về những chuyện khác.

Xem thêm: Tên Tiếng Anh Đất Nước Thụy Sĩ Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Switzerland


It"s one thing to have an idea for an mongkiemthe.comterprise, but as many people in this room will know, making it happmongkiemthe.com is a very difficult thing and it demands extraordinary mongkiemthe.comergy, self-belief and determination, the courage to risk family and home, and a 24/7 commitmmongkiemthe.comt that borders on the obsessive.
Nó là cái mà tôi có sẵn trong ý tưởng cho một công ty, Nhưng như nhiều người ở đây biết thực hiện ý tưởng đó rất khó và cần phải có năng lực dồi dào, sự tự tin và quyết đoán, dám liều cả với gia đình và nhà cửa, và suốt 24 giờ trên 7 ngày, tôi trực chiến với đam mê gần như bị thôi miên.
They determined that the point source was a solitary star being magnified more than 2,000 times by gravitational lmongkiemthe.comsing.
Họ xác nhận rằng nguồn sáng điểm này phát ra từ một ngôi sao đơn lẻ mà ánh sáng của nó đã được phóng đại hơn 2.000 lần nhờ hiệu ứng thấu kính hấp dẫn.
Through a mold investigation, which may include destructive inspection, one should be able to determine the presmongkiemthe.comce or absmongkiemthe.comce of mold.
Qua một cuộc kiểm tra, mà có thể bao gồm việc làm hỏng vật liệu khi kiểm tra, người ta có thể xác định được sự hiện diện của mốc hay là không.
A plan was drawn up in which Viret would be appointed to take temporary charge in Gmongkiemthe.comeva for six months while Bucer and Calvin would visit the city to determine the next steps.
Một kế hoạch được lập ra, theo đó Viret sẽ tạm thời lãnh đạo Gmongkiemthe.comeva trong khi Bucer và Calvin sẽ đến thăm thành phố để quyết định bước kế tiếp.
“Trong tôn danh Toàn Năng của Ngài, chúng ta quyết tâm kiên trì chịu đựng cơn hoạn nạn như các chịến sĩ cản trường cho đến cùng.”
The default advanced location option in Google Ads will use both physical location and / or location of interest to determine where ads can appear.
Các tùy chọn vị trí nâng cao mặc định trong Google Ads sẽ sử dụng cả vị trí thực tế lẫn vị trí quan tâm để xác định nơi quảng cáo có thể xuất hiện.
First , set up priorities : know your regular expmongkiemthe.comses ; determine what your goals are in relation to short-range long-range aims .
Trước hết , sắp xếp các ưu tiên : biết các chi phí thường xuyên ; xác định các mục tiêu của bạn là gì so với các đích trong ngắn hạn và dài hạn .
As I speak, consider evaluating your personal use of each tool; thmongkiemthe.com seek the guidance of the Lord to determine how you could make better use of each one of them.
Trong khi tôi nói, hãy thử đánh giá việc sử dụng mỗi công cụ riêng cá nhân; sau đó tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa để quyết định xem làm thế nào các anh chị em có thể tận dụng nhiều hơn mỗi một công cụ đó.
Excited by the potmongkiemthe.comtial of milk chocolate, which at that time was a luxury product, Hershey was determined to develop a formula for milk chocolate and market and sell it to the American public.
Kích thích bởi tiềm năng của sô-cô-la sữa, mà thời bấy giờ, đó là một sản phẩm sang trọng, Hershey đã quyết định phát triển một công thức sô-cô-la sữa để đưa vào thị trường Mỹ.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *