used in the subject line of an email when it is a reply khổng lồ another email, followed by the subject of the original message:

Bạn đang xem: Về việc tiếng anh là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ mongkiemthe.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một cách tự tín.


the regreening of our country (= making it green again by planting trees, allowing grass to grow, etc.)
reactivate; reactivation; reassess; reassessment; reassign; recommence; re-create; redistribute; redistribution; redraft; reevaluate; reevaluation; refocus; reformulate; reformulation; reinterpret; reinterpretation; reinvest; reinvestment; reoccur; reorient; reorientation
According to lớn its website, Swiss Re is a leading risk carrier và worldwide provider of financial services.
used in the subject line of an gmail to lớn show that you are replying khổng lồ an tin nhắn that was sent to lớn you with the same title. If you reply to an email, this word is automatically added to the reply the person you are emailing receives:
used in business letters lớn refer khổng lồ a letter or something in a letter you have received & are replying to:
*

*

Xem thêm: Thang Điểm Toefl Ibt - Điểm Toefl Bao Nhiêu Là Cao

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *