Chủ chi tiêu giờ đồng hồ Anh là gì – Chủ đầu tư chi tiêu vào giờ Anh là gì

“Chủ đầu tư chi tiêu tiếng Anh là gì?” là câu hỏi được không ít phát âm gỉa tìm kiếm tìm. Đây là nhiều trường đoản cú được dung các trong lĩnh vực xây dừng tuyệt vào bản hợp đồng. Nếu chúng ta là 1 Một trong những bạn khá vướng mắc về công ty đầu tư là ra sao trong giờ đồng hồ Anh, thì nội dung bài viết này khôn xiết cân xứng cùng với bạn

Chủ đầu tư chi tiêu tiếng Anh là gì

Chủ đầu tư chi tiêu vào tiếng Anh và biện pháp phạt âm của nhiều trường đoản cú giờ đồng hồ Anh chủ đầu tư.

Bạn đang xem: Vốn đầu tư tiếng anh là gì

Chủ chi tiêu /ɪnˈvestər/ : Investor

Chủ đầu tư là gì

Chủ đầu tư là 1 tổ chức triển khai (xuất xắc fan như thế nào đó) được giao thay mặt chủ cài vốn tuyệt là fan (hoặc tổ chức) mua vốn, cũng chính là nhà đầu tư về gây ra những công trình nhằm mục đích cai quản và sử dụng vốn trong quy trình thực hiện dự án công trình. Chủ chi tiêu có quyền ngừng xây đắp lại, Khi khắc chế hậu quả, Khi vi phạm các quy định giỏi xử trí một vấn đề như thế nào kia có liên quan.


Related Articles

Vốn đầu tư chi tiêu công ty thiết lập là gì

Vốn đầu tư nhà tải là vốn của chủ đầu tư trường đoản cú gồm, không vay mượn nghỉ ngơi bất kỳ ở đâu.

Xem thêm: Định Nghĩa Của Từ " Soak Up Là Gì, Soak Up Là Gì

Trên phía trên, mình đã trình bày tổng quan về “Chủ đầu tư chi tiêu tiếng Anh là gì?” và định nghĩa về “Vốn đầu tư chủ download là gì?”. Tiếp theo, mình vẫn hỗ trợ đến các bạn một trong những từ vựng, thuật ngữ chăm ngành về chủ đề xuất bản với phương pháp vạc âm, nhằm giúp chúng ta đọc thiệt rõ không dừng lại ở đó về “Chủ đầu tư giờ Anh là gì?”.

10 Thuật ngữ giờ Anh nên biết trong nghề đầu tư chi tiêu Xây Dựng

Employer: Người đi thuê, xuất xắc nói một cách khác là bạn tuyển chọn dụng Trong xây dựng, đấu thầu gồm ý nghĩa là với người mua, nhà chi tiêu là người đứng ra tổ chức đấu thầu cùng cũng là tín đồ đứng ra cam kết đúng theo đồng với người trúng thầu làm sao đó.

Repeat Orders: Đặt mặt hàng lại

Punch- list: Danh mục tất cả những các bước đang trả tất

Profit: Lợi nhuận

Subconstractors: Các công ty thầu phụ

Quality-Control Engineering (QCE): Kỹ thuật đánh giá hóa học lượng

Prequalification of bidders: Sơ tuyển chọn bên thầu

Retroactive Financing: Tài chủ yếu hồi tố

Limited Tendering (Biddinng): Đấu thầu hạn chế

Ranking of Bidders: Xếp hạng các nhà thầu

85 Từ vựng tiếng Anh chủ thể Xây Dựng new nhất

Architecture /ˈɑːrkɪtektʃər/: con kiến trúc

Architectural /ˌɑːrkɪˈtektʃərəl/: thuộc về con kiến trúc

Apprentice /əˈprentɪs/: người học tập việc

Building site /ˈbɪldɪŋ/ /saɪt/: công trường thi công xây dựng

Bricklayer’s labourer /ˈbrɪkleɪərs/ /ˈleɪbərər/: thợ phú nề

Briông xã wall /brɪk/ /wɔːl/: tường gạch

Brick /brɪk/: gạch

Bag of cement /bæɡ/ /əv/ /sɪˈment/: bao xi măng

Bricklayer /ˈbrɪkleɪər/: thợ nề

Carcase /ˈkɑːrkəs/: form sườn nhà

Concrete floor /ˈkɑːŋkriːt/ /flɔːr/: sàn bê tông

Cellar window /ˈselər/ /ˈwɪndoʊ/: những bậc lan can bên phía ngoài tầng hầm

Concrete base course /ˈkɑːŋkriːt/ /beɪs/ /kɔːrs/: cửa sổ tầng hầm

Culvert /ˈkʌlvərt/: ống dây năng lượng điện ngầm; cống

Contractor /kənˈtræktər/: công ty thầu

Carpenter /ˈkɑːrpəntər/: thợ mộc

Craftsman /ˈkræftsmən/: nghệ nhân

Chemical engineer /ˈkemɪkl/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư hóa

Civil engineer /ˈsɪvl/ /ˌendʒɪˈnɪr/ : kỹ sư thi công dân dụng

Construction engineer /kənˈstrʌkʃn/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư xây dựng

Construction group /kənˈstrʌkʃn/ /ɡruːp/: nhóm xây dựng

Consultant /kənˈsʌltənt/: tứ vấn

Contracting officer /ˈkɑːntræktɪŋ//ˈɔːfɪsər/: viên chức cai quản thích hợp đồng

Drainage system /ˈdreɪnɪdʒ/ /ˈsɪstəm/: hệ thống bay nước

Drainage /ˈdreɪnɪdʒ/: bay nước

Electricity /ɪˌlekˈtrɪsəti/: điện

Electrical /ɪˈlektrɪkl/: ở trong về điện

Electrician /ɪˌlekˈtrɪʃn/: thợ điện

Electrical engineer /ɪˈlektrɪkl/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư điện

Guard board /ɡɑːrd//bɔːrdz: tnóng chắn, tấm bảo vệ

Ground floor /ɡraʊnd/ /flɔːr/: tầng trệt

Hollow blochồng wall /ˈhɑːloʊ/ /blɑːk//wɔːl/: tường xây bằng gạch men lỗ

Heating system /ˈhiːtɪŋ//ˈsɪstəm/: hệ thống sưởi

Heavy equipment /ˈhevi//ɪˈkwɪpmənt/: sản phẩm công nghệ thi công

Interior decoration /ɪnˌtɪriər dekəˈreɪʃn/: trang trí nội thất

Jamb /dʒæm/: thanh đứng khuôn cửa

Ledger /ˈledʒər/: gióng ngang nghỉ ngơi giàn giáo

Landscape /ˈlændskeɪp/: phát hành vườn hoa

Lintel (window head) /ˈlɪntl/ /ˈwɪndoʊ/ /hed/: rầm đỡ cửa sổ hoặc cửa ngõ ra vào

Mechanics /məˈkænɪks/: cơ khí, cơ khí học

M&E: Điện – Nước

Mortar trough /ˈmɔːrtər/ /trɔːf/: chậu vữa

Mate /meɪt/: thợ phụ

Mechanical engineer /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư cơ khí

Owner /ˈoʊnər/: công ty đầu tư

Owner’s representative sầu /ˈoʊnər/ /ˌreprɪˈzentətɪv/:: đại diện công ty đầu tư

Power nguồn /ˈpaʊər/: năng lượng điện (nói đến năng lượng)

Plumbing system /ˈplʌmɪŋ/ /ˈsɪstəm/:: khối hệ thống cấp nước

Putlog (putlock): thanh khô giàn giáo

Platsize railing /ˈplætfɔːrm/ /ˈreɪlɪŋ/: lan can/tay vịn sàn (bảo hộ lao động)

Plank platkhung /plæŋk/ /ˈplætfɔːrm/: sàn lát ván

Plants and equipment /plænts/ /ənd/ /ɪˈkwɪpmənt/: xưởng với thiết bị

Plasterer /ˈplæstərər/: thợ hồ

Plumber /ˈplʌmər/: thợ ống nước

People on site /ˈpiːpl/ /ɑːn/ /saɪt/: nhân viên cấp dưới sinh hoạt công trường

Quality engineer /ˈkwɑːləti/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư bảo đảm hóa học lượng

Quantity surveyor /ˈkwɑːntəti/ /sərˈveɪər/: dự tân oán viên

Soil boring /sɔɪl/ /ˈbɔːrɪŋ/: khoan đất

Structural /ˈstrʌktʃərəl/: ở trong về kết cấu

Structure /ˈstrʌktʃər/: kết cấu

Storm-water/ rainwater /ˈstɔːrm wɔːtər/ /ˈreɪnwɔːtər/: nước mưa

Sewerage /ˈsuːərɪdʒ/: hệ thống ống cống

Sewer /ˈsuːər/: ống cống

Sewage /ˈsuːɪdʒ/: nước thải trong cống

Soil investigation /sɔɪl/ /ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn/: dò la địa chất

Specialized trade /ˈspeʃəlaɪzd/ /treɪd/: chăm ngành

Scaffolding joint with chain /ˈskæfəldɪŋ/: giàn giáo liên hợp

Scaffold pole (scaffold standard) /ˈskæfəld/ /poʊl/, /ˈskæfəld/ /ˈstændərd/: cọc giàn giáo

Supervisor /ˈsuːpərvaɪzər/: giám sát

Site engineer /saɪt/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư công trường

Site manager /saɪt/ /ˈmænɪdʒər/: trưởng công trình

Structural engineer /ˈstrʌktʃərəl/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư kết cấu

Sanitary engineer /ˈsænəteri/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư cấp cho nước

Soil engineer /sɔɪl/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư địa chất

Storekeeper /ˈstɔːrkiːpər/: thủ kho

Surveyor /sərˈveɪər/: trắc đạt viên, điều tra khảo sát viên

Steel-fixer /stiːl ˈfɪksər/: thợ sắt

Scaffolder /ˈskæfoʊldər/: thợ giàn giáo

Sub-contractor /sʌb kənˈtræktər/: nhà thầu phụ

Triangulation /traɪˌæŋɡjuˈleɪʃn/: phép đạc tam giác

Water supply system /ˈwɑːtər/ /səˈplaɪ/ /ˈsɪstəm/:: khối hệ thống cấp cho nước

Work platkhung /wɜːrk/ /ˈplætfɔːrm/: bục kê nhằm xây

Window ledge /ˈwɪndoʊ//ˈledʒ/: ngưỡng (bậu) cửa sổ

Welder /ˈweldər/: thợ hàn

Worker /’wɜːrkər/: công nhân

Lời kết về công ty chi tiêu giờ Anh

Vậy “Chủ chi tiêu tiếng Anh là gì?” chắc hẳn các bạn đã khá rõ. Và sẽ gọi về khái niệm. Bên cạnh tôi cũng hỗ trợ thêm 10 Thuật ngữ quan trọng trong Xây Dựng và 85 từ vựng giờ Anh về chủ thể Xây Dựng. Hy vọng, các bạn tìm kiếm tìm được thông báo bản thân đang yêu cầu.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *